17
KWI 2020

Świadczenia niepieniężne (usługi opiekuńcze, obiady)

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

     Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze zapewniają pomoc przede wszystkim:

  • zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych;
  • higienę i pielęgnację;
  • w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem;
  • rehabilitację fizyczną w przypadku usług specjalistycznych.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres trwania i miejsce świadczenia.
Usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego lub jest równy kryterium dochodowemu, określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2023.901 z późn. zm.).

Osoby nie spełniające powyższych warunków ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od dochodu, zgodnie z uchwałą nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (zmienionej w części uchwałami Rady Miejskiej w Iławie: nr LI/432/18 z dnia 26 lutego 2018 roku, LVI/499/18 z dnia 27 sierpnia 2018 roku, XVIII/199/20 z dnia 24 lutego 2020 roku, LII/563/22 z dnia 22 sierpnia 2022 roku oraz LXXVII797/24 z dnia 26 lutego 2024 roku).

Zatem od 1 maja 2024 roku, zgodnie z najnowszą zmianą stawek za usługi opiekuńcze, odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wyniesie 37,52 zł.
Jest to 80% stawki godzinowej (46,90 zł) ustalonej wyżej wymienioną uchwałą Rady Miejskiej w Iławie.

Osoby wnoszące o przyznanie usług mają prawo do ubiegania się o całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności z zachowaniem zasad zawartych w § 7 ww. uchwały Rady Miejskiej w Iławie.

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Dochód na osobę
(% kryterium dochodowego)


- samotnie gospodarującą - 776 zł

- w rodzinie - 600  zł

Wysokość odpłatności w % ustalona od bazowej ceny usługi dla:
osób samotnie
gospodarujących
osób w gospodarstwach
wieloosobowych
do 100% kryterium dochodowego nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100% do 120% 3% 5%
powyżej 120% do 140% 5% 10%
powyżej 140% do 160% 10% 15%
powyżej 160% do 200% 15% 20%
powyżej 200% do 220% 20% 30%
powyżej 220% do 240% 25% 40%
powyżej 240% do 260% 30% 50%
powyżej 260% do 290% 40% 60%
powyżej 290% do 320%  50%  70%
powyżej 320% do 350%  60%  80%
powyżej 350% do 380%  75%  90%
powyżej 380% do 400% 90%  95%
powyżej 400% do 450% 100% 100%

Dla osób samotnych lub w rodzinie, którym dochód na osobę przekracza 450% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej ustala się odpłatność w wysokości pełnego kosztu jednej godziny usług określonej w § 5 ust. 1 wyżej wymienionej uchwały Rady Miejskiej w Iławie, tj. 46,90 zł.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ZP)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Zgodnie z przepisami specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ZP) są częściowo odpłatne. Odpłatność ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Obowiązująca od 1 maja 2024 roku wysokość opłaty za godzinę specjalistycznych usług ustalona została w oparciu o zarządzenie nr 11/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia ceny godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i wynosi 50,04 zł
(§ 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające w części rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych).

W przypadku usług świadczonych przez specjalistów: logopedii, psychologii, pedagogiki, terapii zajęciowej, wysokość opłaty za godzinę usług ustalona została w oparciu o zarządzenie nr 19/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia ceny godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i wynosi 60,00 zł.

Osoby wnoszące o przyznanie usług mają prawo do ubiegania się o całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności z zachowaniem zasad zawartych w § 6 przytoczonego rozporządzenia.

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (ZP)

Dochód osoby samotnie
gospodarującej lub przypadający
na osobę w rodzinie
Wskaźnik odpłatności
dla osoby samotnie
gospodarującej
Wskaźnik odpłatności
dla osoby w rodzinie

do 100% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, tj. do 776 zł = 100%

nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100% do 220% 1,5% 3,5%
powyżej 220% do 250% 10% 15%
powyżej 250% do 300% 15% 25%
powyżej 300% do 400% 30% 45%
powyżej 400% do 500% 50% 65%
powyżej 500% do 600% 75% 85%
powyżej 600% 100% 100%

 

3. POSIŁKI W DDPS

     Odpłatność za obiady została ustalona zarządzeniem nr 0050-32/2018 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia stawek odpłatności za posiłki w formie obiadów świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. Zgodnie z § 5 tego zarządzenia kwoty posiłków oraz koszt ich dowozu ustala Dyrektor MOPS (zarządzenie nr 5/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie ustalenia kosztu obiadu przygotowywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie oraz kosztu dowozu obiadu do miejsca zamieszkania podopiecznego lub jego pobytu w placówce dziennego pobytu).

Uwaga! W okresie obowiązywania programu rządowego pn.„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, osoby o dochodzie do wysokości 200% kryterium dochodowego nie ponoszą żadnej opłaty za przyznane posiłki.

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA POSIŁKI (obiady) w DDPS w Iławie

Dochód według kryterium dochodowego

dla osób samotnie gospodarujących (776 zł)

oraz osób pozostających w rodzinie (600 zł)

Wysokość odpłatności liczona w % od całkowitego kosztu obiadu

osoba samotnie gospodarująca

 Wysokość odpłatności liczona w % od całkowitego kosztu obiadu

osoba w rodzinie

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie
powyżej 100% do 150% 40% 50%
powyżej 150% do 175% 50% 60%
powyżej 175% do 200% 60% 70%
powyżej 200% do 225% 70% 80%
powyżej 225% do 250% 80% 90%
powyżej 250% do 300% 95% 95%
powyżej 300% 100% 100%

 

     Wysokość opłaty za posiłki oraz ich dowóz do miejsca zamieszkania wynosi:

  • 11,00 zł za jeden obiad przygotowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie;
  • 20,00 zł miesięcznie za dowóz posiłków do miejsca zamieszkania.

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2024 r.