31
MAJ 2021

Karta Dużej Rodziny. Zmiany w ustawie

kdr 2015

W związku z uchwaleniem zmiany ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2021.952) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie informuje o ważnych zmianach dla osób korzystających lub chcących skorzystać z KDR:

1. zmiany, które weszły w życie z dniem 26 maja 2021 roku:
a) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którym została przyznana i wydana wyłącznie karta elektroniczna, Burmistrz przyznaje z urzędu bezpłatnie kartę tradycyjną;
b) w przypadku wniosków o przyznanie KDR lub wydanie jej duplikatu złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie zmian określonych Dz.U.2021.952, wydanie karty podlega opłacie 9,21 zł, a duplikatu 10,12 zł.

2. zmiany, które wchodzą w życie z dniem 9 czerwca 2021 roku:

  1. karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego – kartą tradycyjną lub realizowanym przy użyciu:
    - oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych – bez zmian;
    - publicznej aplikacji mobilnej – mObywatel;
  2. w przypadku, gdy karta elektroniczna ma być realizowana przy pomocy publicznej aplikacji mobilnej, udostępnienie karty elektronicznej nie wymaga składania wniosku, o ile członek rodziny wielodzietnej posiada już ważną kartę tradycyjną lub kartę elektroniczną;
  3. w przypadku, gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, wydanie Karty podlega opłacie w wys. 10,00 zł;
  4. wydanie duplikatu karty podlega opłacie w wys. 10,00 zł.

Przydatne informacje:

Zmiana ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2021.952 t.j.) - pobierz PDF

Karta Dużej Rodziny w wygodnej i praktycznej aplikacji mObywatel. Czytaj na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-coraz-bardziej-nowoczesna-wkrotce-w-aplikacji-mobywatel