28
PAZ 2009

Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej. Działalność

Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej realizuje pozalekcyjne zajęcia dla młodzieży w wieku 13 – 18 lat, objętej pomocą MOPS. Klub powstał z myślą o kontynuacji zajęć i opieki nad młodymi ludźmi, którzy ukończyli program w Świetlicy Środowiskowej „Mopsik”, a nadal pragną uczestniczyć w różnorodnych i interesujących formach zajęć. Misją Klubu jest rzetelna i wszechstronna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oparta na poszanowaniu godności i wzajemnych praw.

Głównym zadaniem Klubu jest opieka, wsparcie i prowadzenie zajęć z młodymi ludźmi narażonymi na wykluczenie społeczne. Modelowanie postaw i dostarczanie pozytywnych wzorców wychowawczych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni do rozwoju, zdobywania nowych umiejętności i zainteresowań. Ponadto stwarzanie alternatywy spędzania wolnego czasu i zapewnienie doświadczeń korygujących urazy psychologiczne oraz deficyty emocjonalne. Duży nacisk kładzie się na profilaktykę uzależnień – podnoszenie świadomości na temat negatywnych skutków społecznych i fizycznych stosowania substancji psychoaktywnych oraz promowanie zdrowego stylu życia. Dzięki wsparciu i aktywizacji młodzi ludzie mają szansę podnieść swoje umiejętności społeczne, interpersonalne oraz nabrać pewności siebie i nauczyć się systematyczności, tak aby w przyszłości lepiej funkcjonować w społeczeństwie, przestrzegając normy społeczne. Poza tym zadaniem Klubu jest zwiększanie szans edukacyjnych i społecznych oraz przeciwdziałanie postawie wyuczonej bezradności.
W Klubie powstały takie sekcje zainteresowań jak:

 • sportowa (drużyna piłki nożnej)
 • wokalno-muzyczna (zespół)
 • taneczna (grupa taneczna)
 • teatralna
 • komputerowa
 • plastyczna

Formy zajęć oferowanych przez MKIS:

 • Pomoc w odrabianiu prac domowych oraz nauce.
 • Motywowanie uczestników do poprawy wyników w nauce, frekwencji szkolnej i zachowania.
 • Oferowanie różnych form wsparcia i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych uczestników.
 • Nauka zachowań asertywnych.
 • Zajęcia socjoterapeutyczne.
 • Podnoszenie umiejętności interpersonalnych oraz społecznych.
 • Profilaktyka uzależnień – podnoszenie świadomości na temat negatywnych skutków społecznych i fizycznych stosowania substancji psychoaktywnych oraz promowanie zdrowego stylu życia.
 • Pomoc w nauce języków obcych – j. angielskiego, j. niemieckiego.
 • Objęcie szczególnym programem podopiecznych przejawiających nadmierną agresję i stosujących przemoc rówieśniczą.
 • Opracowanie przez psychologa indywidualnych programów pracy z poszczególnymi uczestnikami.
 • Prowadzenie różnorodnych form terapii zajęciowej.
 • Zajęcia relaksacyjne, wyciszające.
 • Zajęcia tematyczne.
 • Indywidualne rozmowy i zajęcia z uczestnikami.
 • Praca z rodzinami podopiecznych – wizyty opiekuna i terapeuty w domach i środowiskach podopiecznych, organizowanie zebrań i zajęć dla rodziców.
 • Zajęcia wokalno-muzyczne dla uczestników.
 • Zajęcia taneczne dla podopiecznych (taniec towarzyski i nowoczesny).
 • Zajęcia Taekwondo oraz Aikido.
 • Zajęcia z elementami doradztwa zawodowego.
 • Udział w imprezach okolicznościowych w MOPS oraz organizowanych na terenie miasta.
 • Prezentacje wokalno-taneczne podczas imprez okolicznościowych.
 • Zajęcia teatralne – organizacja i przygotowanie scenek, kabaretów, występów, jasełek, itp.
 • Udział w konkursach międzyszkolnych, wewnętrznych, wojewódzkich itp.
 • Zajęcia rekreacyjno-sportowe, zabawy ruchowe, gry zespołowe, turnieje piłki nożnej, tenisa stołowego, bilarda, olimpiady itp.
 • Wyjścia do kina.
 • Wyjścia na przechadzki, spacer, boisko itp.
 • Organizacja jednodniowych wycieczek rekreacyjno-edukacyjnych oraz kwalifikowanie uczestników na kolonie letnie.
 • Projekcje filmów, programów edukacyjnych, programów popularnonaukowych, programów muzycznych, itp.
 • Edukacja multimedialna, zajęcia komputerowe w Klubie.
 • Organizowanie warsztatów bębniarskich dla podopiecznych.
 • Uczestniczenie w pracach porządkowych w Klubie oraz na terenie Ośrodka.
 • Udział w akcjach „Czyste jeziora i rzeki” oraz „Sprzątanie świata”.
 • Gry i zabawy świetlicowe – gry planszowe, integracyjne, dydaktyczne, edukacyjne  itp.
 • Realizowanie zajęć w ramach projektu: „Masz okazję, pomóż sobie” oraz „Poznaj świat – organizacja czasu wolnego dla dzieci”.
 • Kontakt opiekuna-wychowawcy z pedagogami szkół, wychowawcami klas, nauczycielami podopiecznych, kuratorami sądowymi, pracownikami socjalnymi MOPS, pracownikami PCPR, a także współpraca z  KPP oraz OPPUiPR itp.
 • Współpraca z Kościołami, Caritasem oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie organizowania pomocy rzeczowej dla uczestników.
 • Współpraca z Fundacją Rozwoju Warmii i Mazur w zakresie realizacji projektu.
 • Dożywianie uczestników w formie obiadów w szkole oraz podwieczorków w Klubie.
 • Dostarczanie uczestnikom odzieży, podręczników oraz potrzebnych artykułów według potrzeb podopiecznych.
 • Współpraca z Młodzieżową Akademia Kulturalną działającą w ramach Iławskiego Centrum Kultury w Iławie.
 • Współpraca ze Schroniskiem dla zwierząt w Iławie.
 • Współpraca z PCK oraz OSP w Iławie.
 • Edukacja i wdrażanie programów w zakresie higieny osobistej – kontrole stanu higieny przez pielęgniarkę MOPS, oferowanie możliwości skorzystania ze środków higieny osobistej oraz prysznica na terenie Ośrodka
 

Poniżej fotoreportaż z działalności Klubu (zajęcia, imprezy, wyjazdy).