03
LUT 2014

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Masz Okazję – ...” w roku 2014

kapital150.jpgunia150.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2 /POKL/2014
Dyrektora MOPS w Iławie
z dnia 08.01.2014 roku

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Masz Okazję – Pomóż Sobie

(edycja VII) w roku 2014

 

Projekt systemowy pn. „Masz okazję – Pomóż Sobie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.

 

§ 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • Beneficjencie – należy rozumieć przez to Gminę Miejską Iława/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.
 • Uczestniku/uczestniczce projektu – rozumieć należy przez to osoby biorące czynny udział w projekcie, które przeszły proces rekrutacji do udziału w VII edycji projektu pn. Masz Okazję – Pomóż Sobie realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.

 

§ 2

Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie systemowym pn. Masz Okazję – Pomóż Sobie w terminie 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

 

§ 3

Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Iława w imieniu, której występuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 4

Biuro projektu znajduje się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6A, pokój numer 108.

 

§ 5

Udział uczestników/uczestniczek projektu w działaniach projektowych jest bezpłatny.

 

§ 6

Celem ogólnym projektu jest wzrost, w ciągu 1 roku realizacji projektu, aktywności społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej u 78 podopiecznych MOPS w Iławie i ich otoczenia.

 

§ 7

Zakres wsparcia merytorycznego dla uczestników/uczestniczek projektu obejmuje:

- finansowanie kosztów realizacji instrumentów uwzględnionych dla uczestników i uczestniczek Klubu Integracji Społecznej.

Uczestnicy/uczestniczki projektu dodatkowo mogą skorzystać ze wsparcia, które stanowi:

 1. Refundacja opieki nad dzieckiem (dla 15 dzieci w wieku przedszkolnym przez okres 6 m-cy) w czasie uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach projektu (w sytuacji uzasadnionej przez pracownika socjalnego w wywiadzie środowiskowym).
 2. Przyznanie zasiłku celowego (dla 78 osób), jako dodatku aktywizującego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z udziałem w projekcie.
 3. Przyznanie wsparcia finansowego (dla 20 rodzin) na zakup sprzętu/materiałów przyczyniających się do niwelowania barier służących wykluczeniu społecznemu. Zakup zostanie zrealizowany wraz z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, na podstawie zgłaszanych potrzeb i uzasadnionych braków w wyposażeniu.

 

§ 8

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba, która zgłasza dobrowolnie chęć udziału w projekcie oraz spełnia następujące warunki:

 1. Jest w wieku 15 – 64 lata. W przypadku osoby niepełnoletniej udział w projekcie jest uzależniony od pisemnej zgody rodzica bądź prawnego opiekuna.
 2. Korzysta ze świadczeń pomocy społecznej.
 3. Jest osobą bezrobotną i/lub nieaktywną zawodowo i/lub poszukującą pracy lub zatrudnioną zagrożoną wykluczeniem społecznym.

 

§ 9

Zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Masz Okazję – Pomóż Sobie - edycja VII (2014 rok).

 

§ 10

 1. Uczestnik/Uczestniczka projektu kończy w nim swój udział z chwilą zakończenia realizacji kontraktu socjalnego, a także w momencie podjęcia zatrudnienia, które jest traktowane, jako element aktywizacji zawodowej zrealizowanej zgodnie z planowaną ścieżką uczestnictwa.
 2. Uczestnik/Uczestniczka projektu może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku nie wypełniania postanowień zawartych w kontrakcie socjalnym lub naruszeniu niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na wniosek pracownika socjalnego.

 

§ 11

Za dzień rozpoczęcia udziału Uczestnika/Uczestniczki projektu przyjmuje się datę akceptacji przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie kontraktu socjalnego zawartego pomiędzy pracownikiem socjalnym, a Uczestnikiem/Uczestniczką projektu. Dodatkowo dniem rozpoczęcia udziału w projekcie jest dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie przez Uczestnika lub Uczestniczkę lub w przypadku osób niepełnoletnich podpisanie niniejszego dokumentu przez rodzica lub prawnego opiekuna.

 

§ 12

Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązuje się do:

 1. Dotrzymania postanowień i terminów zawartych w kontrakcie socjalnym oraz współpracy z pracownikiem socjalnym.
 2. Uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w określonej formie wsparcia, o których terminie zostanie przed ich rozpoczęciem poinformowany/poinformowana. Minimalny zakres uczestnictwa w zajęciach – 80% przewidzianego czasu realizacji zajęć.
 3. Zgłaszania problemów i barier, przez które jego/jej uczestnictwo w projekcie może być zagrożone.
 4. Natychmiastowego zgłoszenia ewentualnej rezygnacji z udziału w projekcie lub zakończenia udziału w projekcie związanego z podjęciem zatrudnienia.
 5. Zgody na monitoring poczynań podczas realizacji projektu i w okresie 6 miesięcy po jego zakończeniu.

 

§ 13

Uczestnikowi/Uczestniczce projektu systemowego pn. „Masz Okazję – Pomóż Sobie”, który w ramach projektu podpisał kontrakt socjalny, przysługuje wsparcie finansowe w postaci zasiłku celowego. Jednakże jego wypłata jest uzależniona od uczestnictwa w zajęciach, warsztatach lub szkoleniach na poziomie wynoszącym minimum 80% ogółu przewidzianych do realizacji jednostek czasowych. Akceptowana jest usprawiedliwiona absencja w ww. zajęciach na podstawie wystawionego zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu, jednakże nie dłużej niż na okres 3 tygodni.

 

§ 14

Niniejszy regulamin obowiązuje przez czas trwania projektu systemowego pn. Masz Okazję – Pomóż Sobie - edycja VII, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
 

Z up. Burmistrza Miasta Iławy
Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Iławie

 

/-/ mgr Irena Kasprzycka

 

Projektprojekt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego