28
MAJ 2013

Regulamin rekrutacji uczestników Projektu w roku 2013

kapital150.jpgunia150.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1A /POKL/2013
Dyrektora MOPS w Iławie
z dnia 15.01.2013 roku

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„Masz Okazję – Pomóż Sobie” edycja VI (2013 rok)

§ 1
Definicje

 

 1. Projekt – oznacza projekt pn. „Masz Okazję – Pomóż Sobie”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Beneficjent – Gmina Miejska Iława/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.
 3. Uczestnik/uczestniczka projektu - osoba wybrana do udziału w Projekcie zgodnie z „Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” z dnia 1 stycznia 2013 r.
 4. Kierownik Projektu i Zespół projektowy – osoby zarządzające Projektem.
 5. Punkt Rekrutacyjny (Biuro Projektu) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 6A.

 

§ 2
Informacje ogólne

 

 1. Projekt „Masz Okazję – Pomóż Sobie”, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).
 2. Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Iława/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie przy ulicy Grunwaldzkiej 6A w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Punkt Rekrutacyjny – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Iławie, ul. Grunwaldzka 6A.
 3. Celem głównym Projektu jest wzrost, w ciągu 2 lat realizacji projektu, aktywności społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej u 104 podopiecznych MOPS w Iławie (62% - 65 kobiet) i ich otoczenia.
 4. Rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2013r. i będzie trwać do końca marca 2013r. (za zastrzeżeniem, iż w przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki z formy wsparcia w trakcie realizacji projektu, na jego/jej miejsce zostanie wprowadzony/a uczestnik/uczestniczka z listy rezerwowej, a w przypadku braku osób na niniejszej liście, zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja).
 5. W przypadku wcześniejszego skompletowania wymaganej ilości uczestników do projektu rekrutacja może zakończyć się przed datą określoną w pkt. 4.
 6. Liczbę uczestników/uczestniczek projektu ustalono następująco: do Kontraktów socjalnych 53 osoby.
 7. Nabór do projektu - dostęp mają wszyscy z poszanowaniem zasad równych szans (kobiety, mężczyźni, osoby niepełnosprawne, z terenów marginalizowanych, osoby z trudną sytuacją życiową).
 8. Informacje o miejscu rekrutacji dostępne będą na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie http://www.mops.ilawa.pl i na tablicy ogłoszeń zamieszczonej w siedzibie Ośrodka.

 

§ 3
Kryteria uczestnictwa w Projekcie

 

1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają wymogi formalne zgodnie z którymi uczestnikami projektu mogą być osoby:

 • bezrobotne i/lub
 • nieaktywne zawodowo/lub
 • zatrudnione,

zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
- osoby traktowane, jako otoczenie osób wykluczonych społecznie, o których mowa pkt. (a) – (c), przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby zamieszkujące w środowisku osób wykluczonych społecznie.

 

§ 4
Procedura rekrutacji
 1. Rekrutacja prowadzona będzie przez pracowników rekrutacyjnych MOPS w Iławie.
 2. W trakcie procesu rekrutacji zostaną wyłonione 53 nowe osoby do udziału w kontraktach socjalnych oraz 26 osób listy rezerwowej Projektu.
 3. Zostanie sporządzona lista osób zakwalifikowanych do Projektu oraz lista rezerwowa.
§ 5
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 roku.
 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji.

 

Regulamin projektu jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej http://mops.miastoilawa.pl

Z up. Burmistrza Miasta Iławy
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Iławie
/-/ mgr Irena Kasprzycka

 

Projektprojekt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego