14
LUT 2018

Iławski Model Wsparcia Rodziny. Druga edycja

projekt ilawa2

Informujemy, że ruszyła rekrutacja do drugiej edycji projektu konkursowego pn. Iławski Model Wsparcia Rodziny, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko – Gminny w Iławie oraz Stowarzyszeniem HUMANEO z Nowego Sącza.

Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach:

Osi priorytetowej 11: Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Działanie 11.2: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Poddziałanie 11.2.3: Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Zadania realizowane w ramach projektu

Zadanie 1. Praca socjalna

Zadanie 2. Asystentura rodziny

Zadanie 3. Ścieżka wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych

Zadanie 4. Akademia rodziny

PRACA SOCJALNA – pracownicy socjalni przeprowadzą rodzinne wywiady środowiskowe, które stanowić będą podstawę zawarcia kontraktów socjalnych. Działalność ta ma na celu pomoc we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

W ramach zadania przewiduje się wsparcie finansowe dla uczestników projektu.

ASYSTENTURA RODZINY – wsparcie otrzyma 13 rodzin o najbardziej skomplikowanej sytuacji rodzinnej i życiowej. Asystentura rodzinna ma na celu wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

 

ŚCIEŻKA WSPARCIA DLA RODZIN DYSFUNKCYJNYCH – wsparcie ma na celu aktywizację, rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodzin, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomoc w integracji i przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej.

Zadanie zostanie zrealizowane poprzez:

  • trening kompetencji społecznych i relacji partnerskich,
  • trening kompetencji życiowych,
  • trening kompetencji rodzicielskich,
  • doradztwo indywidualne (psycholog).

AKADEMIA RODZINY – zadanie będzie realizowane poprzez:

1. czterodniowy wyjazd integracyjno – edukacyjny, w czasie którego zostaną zorganizowane zajęcia:

  • warsztatowe dla rodziców dotyczące etapów rozwojowych dziecka, okresu dorastania, komunikacji w rodzinie, zaburzeń i radzenia sobie z emocjami, integracji i więzi w rodzinie, elementy treningu zastępowania agresji,
  • zajęcia dla dzieci z animatorem w czasie pobytu rodziców na zajęciach (zabawy muzyczne, zręcznościowe, plastyczne);

2. piknik rodzinny.

Rekrutacja uczestników odbywać się będzie do końca lutego 2018 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego, listowego lub e-mailowego z pracownikami socjalnymi MOPS w Iławie.

Dane kontaktowe do pracowników socjalnych znajdziecie Państwo tutaj.

 

projekt ilawa2