13
PAZ 2021

Opieka wytchnieniowa. Edycja 2022

asystent-2021a

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami posiadającymi:

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosparwności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnopsrawnych (dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnopsarwności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. usatwy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program ma zapewnić członkom rodzin lub opiekunom osób niepełnopsarwnych czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Gmina Miejska Iława planuje przystąpić do ww. Programu, w związku z tym zachęcamy osoby świadczące bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności aby zgłaszać chęć skorzystania ze wsparcia opieki wytchnieniowej do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie:

- Anety Nicy, pod numerem telefonu 89 649 97 25 lub e-mail: a.nica@mops.ilawa.pl

- Iwony Lewko pod numerem telefonu 89 649 97 23 lub e-mail: i.lewko@mops.ilawa.pl

- albo do: Pełnomocnika Burmistrza ds. Osób Niepełnosprawnych i Starszych – Pani Moniki Kowalskiej - Kastrau, przyjmującej zgłoszenia w iławskim ratuszu pod numerem telefonu 89 649 01 89.

Karta zgłoszenia w załączeniu do niniejszej informacji (pobierz kartę).

Do Karty zgłoszeniowej należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności.

W związku z koniecznością przesłania wniosku do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 19 października 2021 roku, do godziny 12.00.

Link do Programu: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2022