30
LIP 2021

Opieka wytchnieniowa. Edycja 2021

asystent-2021a

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie jest realizatorem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 na terenie Gminy Miejskiej Iława.

Źródłem finansowania Programu edycja 2021 są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021 rok.

Na realizację zadania w 2021 roku pozyskano środki w wysokości 156.672,00 zł.

Zadanie jest w całości finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym.

Program ma zapewnić członkom rodziny lub opiekunom osób z niepełnosprawnością czasowe odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację.

Tutejszy Ośrodek rozpoczął realizację Programu w lipcu bieżącego roku, usługami opieki wytchnieniowej objęto 32 osoby niepełnosprawne, w tym 11 dzieci niepełnosprawnych. Zaplanowano 3.840 godzin.

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.