28
WRZ 2020

Wybór oferty.
Tymczasowe schronienie 2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy 2014/24/UE oraz załącznika XVII do Dyrektywy 2014/25/UE

Oznaczenie sprawy: MOPS.ZP.41/2020

Data ogłoszenia: 28.09.2020 r.

 

dotyczy: świadczenia usług zapewniających tymczasowe schronienie osobom bezdomnym, w tym tymczasowe schronienie osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Iława.

Pobierz tekst ogłoszenia (pdf)