08
LUT 2016

Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 2016 roku

family care rndŚwiadczenie rodzicielskie

     1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie. Będzie ono przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (między innymi: studenci, uczniowie, osoby bezrobotne niezależnie od tego czy są zarejestrowane w urzędzie pracy, osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych o ile nie posiadają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego).

Nowe świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać od dnia porodu przez 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać również spokrewnionej rodzinie zastępczej, opiekunowi faktycznemu dziecka oraz osobie, która przysposobiła dziecko – w przypadku objęcia opieką dziecka do 7 roku życia, a jeśli odroczono dziecku obowiązek szkolny do 10 roku życia. W tym przypadku świadczenie przysługiwać będzie odpowiednio od 52 do 71 tygodni od czasu objęcia dziecka opieką.

Ze świadczenia rodzicielskiego skorzystają również rodzice, których dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2016 roku, a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 52–go tygodnia życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

 

Świadczenie wynosi 1000 zł miesięcznie netto.

Osobie uprawnionej do świadczenia przysługuje jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci.

Rodzic po świadczenie może się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku.

 

Ważne dla osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego:

  • Od 1 stycznia 2016 roku minimalna wysokość netto świadczeń z tytułu zasiłku macierzyńskiego nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł miesięcznie.

 

Uwaga!

  • Świadczenie rodzicielskie wlicza się do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Złotówka za złotówkę

Drugą istotną zmianą, która weszła w życie od 1 stycznia 2016 roku jest nowa zasada ustalania kwoty należnych świadczeń rodzinnych w przypadku gdy rodzina przekroczy próg dochodowy. W myśl znowelizowanych przepisów rodziny takie nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki zasadzie “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.

Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna miesięczna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. Innymi słowy – rodzinie zostanie przyznane świadczenie w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy średnią miesięczną kwotą przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą miesięczny dochód rodziny przekroczy kryterium dochodowe rodziny.

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego – dodatku z tytułu urodzenia dziecka, samotnej opieki nad dzieckiem, urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenie i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

 

Ważne!

Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu złotówka za złotówkę będzie nie niższa niż 20 zł.

Z zasady złotówka za złotówkę mogą również skorzystać rodziny, które już utraciły świadczenia z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.