31
PAZ 2008

Zaliczka alimentacyjna. Skrócona procedura przyznawania świadczenia

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ALIMENTACYJNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

 Wnioski o przyznanie Świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydawane i przyjmowane są w pokoju nr 1 (parter) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie w godzinach od 900 do 1300

bezpośredni telefon: 89 649 97 14 oraz 89 649 97 34

PROCES PRZYZNAWANIA ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

 Złożenie wniosku o ustalenie prawa i przyznanie zaliczki alimentacyjnej

Osoba zainteresowana /pełnoletnia, osoba uprawniona lub przedstawiciel ustawowy nieletniej osoby uprawnionej przy czym przez osobę uprawnioną rozumie się osobę uprawnioną do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna/ składa wniosek o ustalenie prawa i przyznanie zaliczki alimentacyjnej  dołączając do niego niezbędne dokumenty i zaświadczenia, tj:

 • zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 lat,
 • kopie prawomocnego wyroku lub ugody sądowej określającej aktualną wysokość przyznanych alimentów,
 • oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunków określonych w ustawie uprawniających do przyznania świadczenia  oraz o przekazaniu komornikowi sądowemu wszystkich znanych mu istotnych informacji  niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego,
 • informację wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do alimentacji względem osoby uprawnionej
 • oraz inne niezbędne dokumenty określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, m.in. 
  • dokumenty potwierdzające tożsamość wnioskodawcy oraz osób uprawnionych,
  • kopię prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separacje,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym czy znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy osoba uprawniona posiada takie orzeczenie.

Wniosek wraz z dokumentami składa się:

 • za pośrednictwem komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej, który po stwierdzeniu całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych przekazuje ten  wniosek wraz z zaświadczeniem o stanie egzekucji do referatu świadczeń rodzinnych,
 • bezpośrednio w referacie świadczeń rodzinnych w przypadku, gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą. W tym wypadku do wniosku oprócz dokumentów wymienionych wyżej wnioskodawca dołącza:
  • informację sądu okręgowego o stanie egzekucji ,
  • lub zaświadczenie zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy.

W tym przypadku pracownik referatu świadczeń rodzinnych  przyjmujący wniosek sprawdza wstępnie poprawność jego wypełnienia oraz czy dołączono wszystkie niezbędne zaświadczenia.

Jeżeli wniosek nie jest prawidłowo wypełniony zwraca go zainteresowanemu ze wskazaniem co należy uzupełnić.

W przypadku gdy wniosek jest wypełniony prawidłowo i zawiera komplet niezbędnych zaświadczeń lub zobowiązanie wnioskodawcy do dostarczenia brakujących zaświadczeń, zostaje przez pracownika przyjęty i przekazany do zarejestrowania i dalszej realizacji.

Wszystkie wnioski o ustalenie prawa i przyznanie zaliczki alimentacyjnej, zarówno te przekazywane prze komornika sądowego jak i te składane bezpośrednio w referacie świadczeń rodzinnych są rejestrowane w rejestrze znajdującym się w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Stamtąd przekazywane są  do referatu świadczeń rodzinnych  celem dalszej realizacji.

Rozpatrywanie wniosku i ustalanie prawa do zaliczki alimentacyjnej

Przekazany przez kancelarię Ośrodka do dalszej realizacji wniosek jest następnie przez pracownika referatu  dokładnie sprawdzany, przeliczane są dochody poszczególnych osób w rodzinie i wypełniana jest ostatnia część wniosku dotycząca dochodów rodziny. Na koniec pracownik podpisuje wniosek i opieczętowuje go swoją pieczątką imienną.

Każdemu wnioskodawcy nadawany jest nr klienta i zakładana jest teczka.

Jeżeli w trakcie sprawdzania wystąpią jeszcze jakieś błędy we wniosku lub braki w dołączonej dokumentacji, pracownik wzywa pisemnie zainteresowanego do uzupełnienia wniosku wyznaczając termin na to uzupełnienie. W przypadku wadliwie wypełnionego wniosku wyznaczany jest termin 14-dniowy z zastrzeżeniem, że w przypadku nie uzupełnienia wniosku zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia / dotyczy to istotnych wad wniosku, uniemożliwiających podjecie decyzji/. Przy brakach w dołączonej dokumentacji wyznacza się termin do 30 dni. W tym wypadku nie dostarczenie dokumentów /pomimo prawidłowego zawiadomienia o takiej konieczności/  lub odmowa ich dostarczenia skutkuje wydaniem decyzji odmownej.

Trudniejsze sprawy są uzgadniane z kierownikiem działu.

Sprawy szczególnie trudne, wymagające dodatkowych wyjaśnień czy interpretacji prawnych są konsultowane z radcą prawnym Ośrodka.

Kompletny wniosek jest  przez pracownika referatu zarejestrowany w programie komputerowym obsługującym świadczenia rodzinne w tym również zaliczki alimentacyjne. Wszystkie dane z wniosku są wprowadzone do komputera, jeszcze raz jest sprawdzana poprawność danych. Jeżeli wszystko jest poprawnie, wniosek zostaje zakwalifikowany i przekazany do procesu decyzyjnego.

Jeśli jednak program wykrył błąd lub żąda jeszcze jakichś dodatkowych danych wniosek zostaje wycofany do uzupełnienia. Jeżeli jest to możliwe pracownik dokonuje odpowiednich korekt lub wzywa zainteresowanego do uzupełnienia dokumentacji.

     Wypłacone zaliczki alimentacyjne są świadczeniami zwrotnymi tj. podlegają ściągnięciu od dłużnika alimentacyjnego. Co kwartał komornik, który prowadzi postępowanie egzekucyjne przekazuje do referatu  informację o stanie egzekucji za ostatnie trzy miesiące. Na podstawie tych informacji dokonuje się rozliczenia pomiędzy wypłaconą zaliczką a wyegzekwowanym przez komornika świadczeniem alimentacyjnym. W przypadku zmian w wysokości wyegzekwowanych alimentów mających wpływ na kwotę wypłacanej zaliczki alimentacyjnej wszczynane jest postępowanie i wydawana jest decyzja ustalająca nową wysokość zaliczki na dalszy okres zasiłkowy. Zmiana decyzji w tym przypadku nie wymaga zgody strony a procedura wydania decyzji jak taka sama jak przy tworzeniu decyzji pierwotnej.