23
LUT 2016

Program RODZINA 500 PLUS

500-plusW Dzienniku Ustaw z 17 lutego 2016 roku, poz. 195, została opublikowana ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus). Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze - w wysokości 500,00 zł miesięcznie - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, przysługiwać będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.

Wnioski przyjmowane są przez MOPS w Iławie, przy ul. Grunwaldzkiej 6A, od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Wysokość świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu stanowiącego podstawę do otrzymywania świadczeń pieniężnych z innych systemów wsparcia, w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, stypendiów dla uczniów i studentów.

W Iławie realizatorem programu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Grunwaldzkiej 6A.

 

Wnioski przyjmowane są w MOPS Iława

od dnia 1 kwietnia 2016 roku

 

Wnioski można składać także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

  • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (system Emp@tia);
  • udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających określone ustawą wymogi.

 

Ważne!

W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy, tj. do dnia 30 czerwca 2016 roku, prawo do świadczenia ustalone zostanie od dnia 1 kwietnia br.

Po upływie tego terminu świadczenie będzie przyznawane i wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

 

W opublikowanym w dniu 19.02.2016 r. (Dz. U. poz. 214) rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze zamieszony jest m.in. wzór wniosku, który trzeba wypełnić, by otrzymać 500 zł na dziecko.

Wiele przydatnych informacji można znaleźć również na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Otwórz/uruchom: Rodzina 500 Plus na stronach MRPiPS

 

Otwórz/pobierz:  Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (pdf)

 

Otwórz/pobierz:  Rozporządzenie w sprawach o świadczenie wychowawcze (pdf)