01
LIP 2018

Program DOBRY START 300+

dobrtstart-rndW dniu 1 czerwca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z 30 maja 2018 roku. Już wkrótce rusza przyjmowanie wniosków na jednorazową wyprawkę dla uczniów w kwocie 300 zł.

Świadczenie to przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie dla mieszkańców Iławy będą przyjmowane i realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6A (w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych).

W przypadku dzieci przebywających w rodzinach zastępczych świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie właściwe dla miejsca zamieszkania rodziców zastępczych.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenie z programu Rodzina 500+ będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Natomiast drogą tradycyjną (papierową) wnioski można składać od 1 sierpnia.

 

Ważne!

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

 

Kontakt mailowy w sprawach Projektu 300+: 300plus@mops.ilawa.pl