13
MAR 2024

Informacja o dodatku osłonowym na 2024 rok

dod-oslonowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie działający w imieniu Burmistrza Miasta Iławy informuje, że będzie realizował wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

 

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie, bądź drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 roku. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Wypłata dodatków będzie realizowana w 2024 roku jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie domowym, wyliczony zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.  o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2023r., poz. 390 z późn. zm.)

  • jednoosobowym – 2 100,00 zł na osobę
  • wieloosobowym – 1 500,00 zł na osobę.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 r.

Jeśli dochód w gospodarstwie domowym przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku, a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone, ale nie w kwocie niższej niż 20 zł. tzw." złotówka za złotówkę"

 Dodatek osłonowy wynosi rocznie: 

1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób;

 Dodatek osłonowy w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe,  kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), wynosi rocznie:

 1) 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;;

2) 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Informacja telefoniczna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie pod numerami:

  • 89-649-97-34 (pokój nr 1)
  • 89-649-97-14 (pokój nr 1)
  • 89-649-97-28 (pokój nr 7)
  • 89-649-97-37 (pokój nr 7)
Opracowanie: Grzegorz Józefowicz