02
LIP 2021

Dodatki mieszkaniowe

DODATKI MIESZKANIOWE

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego przyjmowane są w pokoju nr 105 (I piętro) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie

w godzinach od 900 do 1300

 bezpośredni telefon: 89 649 97 29

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkujących w tych lokalach;
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu. Może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych.

 

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 1. domu pomocy społecznej;
 2. młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 3. schronisku dla nieletnich;
 4. zakładzie poprawnym;
 5. zakładzie karnym;
 6. szkole, w tym szkole wojskowej - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

 

Kryterium dochodowe:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczy w gospodarstwie:

 1. jednoosobowym - 40 % - 2066,99 zł;
 2. wieloosobowym – 30 % - 1550,24 zł
 • przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji o której mowa w punkcie 1.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz 111), czyli przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30d, art. 30c, art. 30e i art. 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

W przypadku posiadania tytułu prawnego dla gospodarstwa rolnego, dochód z tego gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku ustalenia dochodu z działalności polegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

 

Powierzchnia lokalu:

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35 m2 – dla 1 osoby
 • 40 m2 – dla 2 osób
 • 45 m2 - dla 3 osób
 • 55 m2 - dla 4 osób
 • 65 m2 – dla 5 osób
 • 70 m2 - dla 6 osób,a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnie tego lokalu o 5 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywna powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Wydatki na lokal:

1. Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowanym lokalem.

2. Wydatkami, o których mowa są:

- czynsz:

- koszty o mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego, niepodlegających zwrotowi lub refundacji kosztów ponoszonych przez SIM w związku z:

a) instalacją i konserwacją instalacji odnawialnych źródeł energii,

b) realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art.2pkt2 ustawy z dnia 21listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z2020 r. poz.22, 284, 412 i 2127 oraz z 2021 r. poz.11),

c) realizacją inwestycji, której celem jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy, w rozumieniu ustawy z dnia 19lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z202 0r. poz.1062),

d)realizacją przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wpisanego na listę, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z2020 r. poz. 802 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 11), lub przedsięwzięcia rewitalizacyjnego zgodnego z charakterystyką, o której mowa w art. 15 ust.1 pkt 5 lit. b tej ustawy, i realizowanego na obszarze rewitalizacji oraz kosztów zaciągniętego na te cele kredytu.

 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
 • odszkodowanie za zajmowany lokal bez tytułu prawnego;
 • inne niż wymienione powyżej opłaty za używanie lokalu;
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych.

3. Nie stanowią wydatków, o których mowa w pkt 2 wydatki poniesione z tytułu:

 • ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów:
 • opłat za gaz przewodowy, energie elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego) na cele bytowe
 • rocznych opłat przekształceniowych.

Wysokość dodatku:

1. Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek, w wysokości:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym;
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2 – 4osobowym;
 • • 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5 - osobowym i większym.

2. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo domowe prowadzone prze osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo domowe prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w instytucjach wymienionych w pkt1

3. Nie przyznaje się dodatku, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5 % najniższej kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej , obowiązującej w dniu wydania decyzji. (25,84 zł )

 

Dodatkowe informacje:

1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku w formie decyzji wydanej przez wójta, burmistrz lub prezydenta miasta.

2. W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku oraz deklarację o wysokości dochodu.

3. Organ przyznający dodatek mieszkaniowy odmawia jego przyznania, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji o wysokości dochodu. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

4. W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny wypłatę dodatku wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od daty wydania decyzji o wstrzymaniu, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W przypadku uregulowania należności w ww. terminie wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

5. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku o dodatek mieszkaniowy dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

W przypadku dochodów nieudokumentowanych, np. dochodu z prac dorywczych, dobrowolnych alimentów itp., wnioskodawca składa pisemne oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ponadto, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia:

 • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu (oryginał do wglądu);
 • rachunku za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy - w przypadku lokalu niewyposażonego w centralne ogrzewanie, centralnie ciepłą wodę i instalację gazu przewodowego;
 • orzeczenia o niepełnosprawności, z którego treści wynika konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - w przypadku osób niepełnosprawnych.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie może żądać dostarczenia innych, nie wymienionych wyżej dokumentów, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z kompletem niezbędnych dokumentów należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie, przy ul. Grunwaldzkiej 6A (pok. 105).

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu.
 • Uchwała Nr XXXIV/391/21 Rady Miasta Iława z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Pobierz/wydrukuj ulotkę o dodatku mieszkaniowym (PDF)