03
LIS 2021

Stypendium szkolne 2021/2022. Wypłata I transzy

stypendia2021-normal

     Zespół obsługujący stypendia i zasiłki szkolne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie informuje rodziców / opiekunów uczniów z terenu miasta Iławy, którzy mają przyznane prawo do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2021/2022, o konieczności dostarczenia do tutejszego Ośrodka oryginałów faktur i rachunków imiennych, potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne w miesiącach od września do grudnia 2021 roku.
Przypominamy, że miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od września do grudnia 2021 roku została ustalona w indywidualnych decyzjach o przyznaniu stypendium w roku szkolnym 2021/2022. Zatem każdemu uprawnionemu przysługuje miesięczne stypendium w kwocie przyznanej decyzją, pomnożonej przez liczbę miesięcy, za które następuje wypłata świadczenia (w pierwszej transzy wypłata będzie realizowana za 4 miesiące).

 

Wypłata świadczenia jest możliwa wyłącznie po przedłożeniu faktur i rachunków imiennych potwierdzających wydatki poniesione na cele edukacyjne.

Przekazanie dokumentów:
I. W związku z trwającym stanem epidemii związanej z COVID-19 i podjęciem z tego powodu szeregu działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, ustalono niżej podany sposób składania dokumentów:
- oryginały imiennych faktur i rachunków należy składać w zamkniętej kopercie, w skrzynce umieszczonej przy wejściu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie;
- kopertę należy opatrzyć napisem: "stypendium 2021/2022";
- w kopercie należy umieścić także: imię, nazwisko i adres osoby upoważnionej do odbioru stypendium oraz jej numer telefonu do kontaktu.

II. Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka. W tej sytuacji wskazany jest kontakt z urzędnikiem: p. Damianem Michalskim, tel. 89 6499729.

III. Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6A, 14-200 Iława, z dopiskiem "stypendium 2021/2022", pamiętając jednocześnie o terminie dostarczenia korespondencji najpóźniej do dnia 3 grudnia 2021 roku.

Informacje ogólne:
a) należy przyjąć do wiadomości, że niezłożenie faktur i rachunków w ustalonym terminie spowoduje wstrzymanie wypłaty stypendium szkolnego;
b) wypłata stypendium może być zrealizowana do wartości złożonych faktur i rachunków z uwzględnieniem górnej granicy określonej w decyzji przyznającej świadczenie. Oznacza to, że wypłata stypendium za dany okres nie może być wyższa niż wskazana w decyzji przyznającej, mimo przedłożenia faktur (rachunków) przekraczających tę kwotę. Jeśli wartość faktur (rachunków) jest niższa od kwoty stypendium wypłata może nastąpić jedynie do wartości przedłożonych faktur (rachunków);
c) przypominamy o konieczności własnoręcznego opisywania faktury (rachunku) w przypadku, gdy zawiera ona zakupy dla więcej niż jednego dziecka. Należy szczegółowo określić, które zakupy są przeznaczone dla poszczególnych dzieci;
d) wszelkie niejasności i problemy będą wyjaśniane telefonicznie przez urzędnika.

INFORMACJA O WYPŁACIE STYPENDIUM

Rachunki i faktury wystawione w okresie od lipca do grudnia 2021 roku będą przyjmowane w dniach: od 15 listopada 2021 do 3 grudnia 2021 roku.
Rachunki i faktury należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.
Realizacje stypendium szkolnego za okres od września do grudnia 2021 roku (4 miesiące):
- przelew na osobiste konto bankowe - w dniu 10 grudnia 2021 roku;
- wypłata w kasie MOPS - w dniu 10 grudnia 2021 roku w godz. od 10.30 do 13.30.

Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udziela pracownik zespołu obsługującego stypendia i zasiłki szkolne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie:
- adres: ul. Grunwaldzka 6A (I piętro), pokój nr 105;
- sprawy prowadzi urzędnik: Damian Michalski;
- telefony: 89 6499720 wewn. 29, oraz numer bezpośredni: 89 6499729;
- e-mail:

  • sekretariat@mops.ilawa.pl
  • dodatki@mops.ilawa.pl