12
MAJ 2021

Stypendium szkolne 2020/2021. Wypłata II transzy

stypendia2020-normal

     Zespół obsługujący stypendia i zasiłki szkolne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie informuje rodziców / opiekunów uczniów z terenu miasta Iławy, którzy mają przyznane prawo do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021, o konieczności dostarczenia do tutejszego Ośrodka oryginałów faktur i rachunków imiennych, potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne w miesiącach od stycznia do czerwca 2021 roku.

Przypominamy, że miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca 2021 roku została ustalona w indywidualnych decyzjach o przyznaniu stypendium w roku szkolnym 2020/2021. Zatem każdemu uprawnionemu przysługuje miesięczne stypendium w kwocie przyznanej decyzją, pomnożonej przez liczbę miesięcy, za które następuje wypłata świadczenia (w drugiej transzy wypłata będzie realizowana za 6 miesięcy).

Wypłata świadczenia jest możliwa wyłącznie po przedłożeniu faktur i rachunków imiennych, potwierdzających wydatki poniesione na cele edukacyjne.

W związku z trwającym stanem epidemii związanej z COVID-19 i podjęciem z tego powodu szeregu działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, ustalono niżej podany sposób składania dokumentów:

- oryginały imiennych faktur i rachunków należy składać w zamkniętej kopercie, w skrzynce umieszczonej przy wejściu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie;

- kopertę należy opatrzyć napisem: "stypendium 2020/2021";

- w kopercie należy umieścić także: imię, nazwisko i adres osoby upoważnionej do odbioru stypendium oraz jej numer telefonu do kontaktu;

- dokumenty można również przesyłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6A, 14-200 Iława, z dopiskiem "stypendium 2020/2021", pamiętając jednocześnie o terminie dostarczenia korespondencji najpóźniej do dnia 11 czerwca 2021 roku.

Informacje ogólne:

- należy przyjąć do wiadomości, że niezłożenie faktur i rachunków w ustalonym terminie spowoduje wstrzymanie wypłaty stypendium szkolnego;

- wypłata stypendium może być realizowana do wartości złożonych faktur i rachunków z uwzględnieniem górnej granicy określonej w decyzji przyznającej świadczenie. Oznacza to, że wypłata stypendium za dany okres nie może być wyższa niż wskazana w decyzji przyznającej, mimo przedłożenia rachunków na wyższą kwotę;

- wszelkie niejasności i problemy będą wyjaśniane telefonicznie przez urzędnika.

 

INFORMACJA O WYPŁACIE STYPENDIUM

Rachunki i faktury wystawione w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku będą przyjmowane w dniach: od 24 maja 2021 do 11 czerwca 2021 roku.

Rachunki i faktury należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

Realizacje stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca 2021 roku (6 miesięcy):

  • przelew na osobiste konto bankowe - w dniu 18 czerwca 2021 roku;
  • wypłata w kasie MOPS - w dniu 18 czerwca 2021 roku w godz. od 10.30 do 13.30.

Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udziela pracownik zespołu obsługującego stypendia i zasiłki szkolne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie:

- adres: ul. Grunwaldzka 6A (I piętro), pokój nr 105;

- sprawy prowadzi urzędnik: Damian Michalski;

- telefony: 89 6499720 wewn. 29, oraz numer bezpośredni: 89 6499729;

- e-mail:

  • sekretariat@mops.ilawa.pl
  • dodatki@mops.ilawa.pl