23
SIE 2023

Stypendia w roku szkolnym 2023/2024

styp23I N F O R MA C J A

o realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Iława w roku szkolnym 2023/2024.

     Wypełnione wnioski o stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024 należy składać w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przy ulicy Grunwaldzkiej 6A w terminie od dnia 1 września 2023 roku do 15 września 2023 roku.

W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2023 roku.

Należy pamiętać, że niezłożenie wniosku we właściwym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium szkolnego.
Druki wniosków oraz tabela kwalifikowalnych wydatków w ramach stypendium są dostępne w MOPS w Iławie przy ulicy Grunwaldzkiej 6A od dnia 23 sierpnia 2023 roku.

Druki można także pobrać ze strony internetowej mops.miastoilawa.pl.

 

Ustalono niżej podany sposób składania dokumentów:

 • wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. W tej sytuacji możliwy jest również kontakt z urzędnikami: p. Natalią Zawieracz oraz p. Damianem Michalskim (tel. 89 649 97 29), czyli osobami odpowiedzialnymi za przyjęcie wniosków;
 • wniosek wraz z załącznikami można złożyć w zamkniętej kopercie, w skrzynce umieszczonej przy wejściu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie (kopertę należy opatrzyć napisem: "stypendium 23/24" i umieścić w niej numer telefonu do kontaktu);
 • dokumenty można również przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Grunwaldzka 6A, 14-200 Iława, z dopiskiem "stypendium 23/24", pamiętając jednocześnie o terminie dostarczenia korespondencji, najpóźniej do dnia 15 września 2023 roku włącznie (decyduje data stempla pocztowego);
 • wszelkie niejasności, błędy i problemy związane z wypełnionym wnioskiem będą wyjaśniane osobiście lub telefonicznie z wyżej wymienionymi urzędnikami Ośrodka.

Informacje uzupełniające

OGÓLNE WARUNKI PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż dziesięć miesięcy w roku szkolnym w przypadku uczniów szkół publicznych i niepublicznych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku szkolnym.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Iława zostały ukształtowane uchwałą Nr L/517/14 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Iława (do pobrania poniżej).

Do stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie/słuchacze, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • złożą wniosek o przyznanie stypendium (w przypadku osób małoletnich ich rodzice lub opiekunowie) w okresie od 1 do 15 września 2023 roku;
 • zamieszkują na terenie miasta Iława;
 • rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole;
 • dochód na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 600,00 zł (art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:

 • dzieciom uczęszczającym do przedszkola;
 • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, tzw. "zerówka";
 • studentom szkół wyższych i licencjackich.

 

Pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 103) przysługuje pomoc w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. Zatem obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.
Wniosek o przyznanie świadczenia powinien zawierać w szczególności (do pobrania w MOPS):

 • imię i nazwisko obywatela Ukrainy i jego rodziców;
 • miejsce pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej.

Przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który, zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenia przyznaje Burmistrz Miasta Iławy przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, organu prowadzącego postępowanie administracyjne.

 

WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLNEGO

 • Stypendia przyznane prawomocną decyzją Dyrektora MOPS będą wypłacane jako zwrot wydatków, na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Realizacja świadczenia zależy od wcześniejszego udokumentowania poniesionych kosztów (decyzja warunkowa). Zatem, mimo przyznania stypendium jego wypłata może nastąpić dopiero po udokumentowaniu zakupów.

I tak:

- za okres od 1 września 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku (4 miesiące łącznie) - planowane wypłaty odbędą się w terminie do dnia 15 grudnia 2023 roku (realizowane będą faktury zakupu artykułów szkolnych wystawione w okresie od 1 września 2023 roku, natomiast faktury i rachunki wystawione z datą między 1 lipca 2023 roku a 31 sierpnia 2023 roku będą uwzględniane jako zakup kwalifikowalny, tylko w przypadku przyborów i podręczników szkolnych);

- za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku (6 miesięcy łącznie) - planowane wypłaty odbędą się w terminie do 30 czerwca 2024 roku (realizacji podlegać będą faktury i rachunki z datą po 1 stycznia 2024 roku).

 • Dokumentami stwierdzającymi wydatki są rachunki, faktury oraz inne imienne dowody opłaty związane z zakupami artykułów szkolnych wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość tych wydatków. Rachunki są refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.
 • Faktury lub rachunki uproszczone muszą być wystawione przez sprzedawcę imiennie na rodzica/ opiekuna lub pełnoletniego ucznia.
 • Faktury winny być opisane w taki sposób, aby z opisu wynikało, na które dziecko poniesiono wydatki.
 • W sytuacji kupna artykułów używanych (podręczniki, komputery) od osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna - sprzedaży sporządzoną między osobami dorosłymi.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego – np. pożaru, powodzi, cieżkiej choroby lub zgonu członka rodziny.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Podstawą uruchomienia procedury związanej z przyznaniem zasiłku szkolnego jest poprawnie wypełniony wniosek wraz z opisem zdarzenia losowego i jego skutkami, czyli uzasadnieniem oraz dołączona dokumentacja o dochodach rodziny.

Do pobrania

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 2023/2024 - pobierz PDF

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - UKRAINA 2023/2024 - pobierz PDF

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego - pobierz PDF

Tabela wydatków kwalifikowalnych do stypendium 2023/2024 - pobierz PDF

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Iławy - pobierz PDF


Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 6A w Iławie, adres e-mail: sekretariat@mops.ilawa.pl, tel. 89 649 97 20.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO w związku z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (art. 90n) w celu postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustawy poprzez udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Iławy.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu. Podanie danych osobowych wymienionych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty jest obligatoryjne a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie:

 • adres korespondencyjny: ul. Grunwaldzka 6A 14-200 Iława;
 • adres e-mail: iod@mops.ilawa.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: od zebrania do czasu wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, tj. do 5 lat.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, między innymi następującym grupom odbiorców danych:

administracja publiczna, policja, sądy, prokuratury, ZUS,KRUS, komornicy sądowi, urzędy skarbowe, podmioty prowadzące rachunki płatnicze, banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, pracodawcy, zakłady karne oraz operator pocztowy, podmiot realizujący obsługę kasową, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania.

Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.