09
LIS 2021

Kryterium dochodowe i wysokość świadczeń.
Obowiązuje od 1 stycznia 2022

paragraf rnd

Zmiany kryteriów dochodowych i wysokości niektórych świadczeń z pomocy społecznej od stycznia 2022 roku

W dniu 14 lipca 2021 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wyższe kryteria będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Podwyższenie kryteriów dochodowych będzie miało wpływ na wzrost liczby rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Wzrośnie również wysokość świadczeń pieniężnych.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 1. dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 776 zł (wzrost o 75 zł),
 2. dla osoby w rodzinie – maksymalnie 600 zł (wzrost o 72 zł).

Kwoty podstawowych świadczeń z opieki społecznej:

 1. zasiłek stały – maksymalna wysokość dla osoby samotnej - 719,00;
 2. zasiłek stały – maksymalna wysokość dla osoby w rodzinie - 600,00;
 3. zasiłek stały - minimalna wysokość - 30,00;
 4. zasiłek okresowy - maksymalna wysokość dla osoby samotnej - 600,00;
 5. zasiłek okresowy - minimalna wysokość - 20,00;

Inne świadczenia:

 1. kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrasta z 1.763 zł do 1.837 zł;
 2. minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 647 zł do 721 zł;
 3. maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1.376 zł do 1.450 zł;
 4. wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 308 zł do 345 zł.

Źródło: www.mpips.gov.pl

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 poz. 1296)