01
PAZ 2018

Kryterium dochodowe i wysokość świadczeń.
Obowiązuje do 31 grudnia 2021

paragraf rnd

Zmiany kryteriów dochodowych i wysokości niektórych świadczeń z pomocy społecznej od października 2018 roku

W dniu 11 lipca 2018 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wyższe kryteria będą obowiązują od 1 października 2018 roku.

Podwyższenie kryteriów dochodowych będzie miało wpływ na wzrost liczby rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Wzrośnie również wysokość świadczeń pieniężnych.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 1. dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 701 zł (wzrost o 67 zł),
 2. dla osoby w rodzinie – maksymalnie 528 zł (wzrost o 14 zł).

Kwoty podstawowych świadczeń z opieki społecznej:

 1. zasiłek stały – maksymalna wysokość dla osoby samotnej - 645,00;
 2. zasiłek stały – maksymalna wysokość dla osoby w rodzinie - 528,00;
 3. zasiłek stały - minimalna wysokość - 30,00;
 4. zasiłek okresowy - maksymalna wysokość dla osoby samotnej - 418,00;
 5. zasiłek okresowy - minimalna wysokość - 20,00;

Inne świadczenia:

 1. kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrasta z 1.722 zł do 1.763 zł;
 2. minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 606 zł do 647 zł;
 3. maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1.335 zł do 1.376 zł;
 4. wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 288 zł do 308 zł.

Źródło: www.mpips.gov.pl

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 poz. 1358)