31
MAJ 2021

Bieżące informacje o Karcie Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Formalności związane z przyjmowaniem i wydawaniem KARTY DUŻEJ RODZINY realizowane są w budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie, przy ul. Wiejskiej 2D.

Zadania realizuje:

  • Ewa Zakrzewska - pokój nr 111;

Godziny załatwiania spraw:

  • od poniedziałku do piątku - od 9.00 do 12.00.

Numery telefonów do kontaktu:

  • 89 644 30 86 wewn. 211

Informacje o przysługujących uprawnieniach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

 

Załączniki:

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2020.1348 t.j. z późn. zm.) - pobierz PDF

2. Zmiana ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2021.952 t.j.) - pobierz PDF

3. Uchwała Rady Ministrów z 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia KDR - pobierz PDF

4. Rozp. RM z 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - pobierz PDF

5. Rozporządzenie MRPiPS z 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny - pobierz PDF

6. Rozporządzenie MRPiPS z 19 grudnia 2017r. w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku - pobierz PDF

 

WZORY DOKUMENTÓW

6. Wniosek o przyznanie KDR - pobierz PDF

7. Wniosek o przyznanie KDR dla rodziców - pobierz PDF

8. Druk oświadczenia dot. władzy rodzicielskiej - pobierz PDF

9. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki - pobierz PDF

10. Oświadczenie o pozostawaniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - pobierz PDF

11. Druk oświadczenia rodziców 1 - pobierz DOCX

12. Druk oświadczenia rodziców 2 - pobierz DOCX

13. Druk oświadczenia o stanie cywilnym - pobierz DOCX

14. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę na urządzeniach mobilnych - pobierz PDF

15. Klauzula informacja RODO - pobierz PDF

 

kdr-info