28
PAZ 2009

Świetlica Środowiskowa MOPSIK. Działalność

mopsikŚwietlica Środowiskowa „Mopsik” powstała w 2000 r. i działa w ramach organizacyjnych działu pomocy instytucjonalnej MOPS. Skupia dzieci w wieku 7 – 12 lat z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. Uczestnicy są przyjmowani do Świetlicy w oparciu o wywiad środowiskowy pracownika socjalnego oraz za zgodą rodziców i zainteresowanego.

Celem realizowanego programu jest stworzenie dzieciom doświadczeń korygujących zaburzenia zachowania oraz inne deficyty rozwojowe. Świetlica realizuje także zadania w zakresie pomocy dziecku oraz jego rodzinie, w szczególności tworzenie uczestnikom odpowiednich warunków do rozwoju, nauki i zabawy. Dostarczanie konstruktywnych wzorców do identyfikacji oraz modelowanie postaw i zachowań.

W Świetlicy realizowany jest cel edukacyjny polegający na zwiększaniu szans edukacyjnych dzieci, rozwijaniu ich zainteresowań oraz cel profilaktyczny – promowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka zagrożeń społecznych. Ponadto nauka umiejętności interpersonalnych w zakresie właściwej komunikacji oraz modelowanie postaw i rozwijanie umiejętności społecznych. Poza tym Świetlica realizuje cel socjoterapeutyczny polegający na zapewnieniu doświadczeń korygujących urazy psychologiczne oraz deficyty emocjonalne.

Odwiedź naszą stronę na Facebook'u

W Świetlicy działają kółka zainteresowań:

 • plastyczne
 • komputerowe
 • sportowe
 • taneczne
 • wokalne

 

Formy zajęć oferowane przez Świetlicę „Mopsik”:

 • Pomoc w odrabianiu prac domowych oraz nauce.
 • Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze z terapeutą i logopedą.
 • Zajęcia socjoterapeutyczne.
 • Zajęcia dla dzieci przejawiających nadmierną agresję.
 • Indywidualna oraz grupowa pomoc psychologiczna dla uczestników.
 • Zajęcia tematyczne.
 • Podnoszenie umiejętności interpersonalnych oraz społecznych.
 • Profilaktyka uzależnień i zagrożeń społecznych.
 • Pomoc w nauce języków obcych – j. angielskiego, j. niemieckiego.
 • Opracowanie przez psychologa indywidualnych programów pracy z poszczególnymi uczestnikami.
 • Prowadzenie różnorodnych form terapii zajęciowej.
 • Zajęcia relaksacyjne, wyciszające.
 • Zajęcia tematyczne.
 • Indywidualne rozmowy i zajęcia z uczestnikami.
 • Praca z rodzinami podopiecznych – wizyty opiekuna i terapeuty w domach i środowiskach podopiecznych, organizowanie zebrań i zajęć dla rodziców.
 • Zajęcia wokalno-muzyczne dla uczestników.
 • Zajęcia taneczne dla podopiecznych.
 • Udział w imprezach okolicznościowych w MOPS oraz organizowanych na terenie miasta.
 • Prezentacje artystyczne podczas imprez okolicznościowych.
 • Zajęcia teatralne – organizacja i przygotowanie scenek, kabaretów, występów, jasełek, itp.
 • Udział w konkursach międzyszkolnych, wewnętrznych, wojewódzkich.
 • Zajęcia rekreacyjno-sportowe, zabawy ruchowe, gry zespołowe, turnieje piłki nożnej, tenisa stołowego, bilarda, olimpiady itp.
 • Wyjścia do kina.
 • Wyjścia na przechadzki, spacer, boisko itp.
 • Organizacja jednodniowych wycieczek rekreacyjno-edukacyjnych oraz kwalifikowanie uczestników na kolonie letnie.
 • Projekcje filmów, bajek, programów edukacyjnych, popularnonaukowych, programów muzycznych, itp.
 • Uczestniczenie w pracach porządkowych w Świetlicy oraz na terenie Ośrodka.
 • Udział w akcjach „Czyste jeziora i rzeki” oraz „Sprzątanie świata”.
 • Gry i zabawy świetlicowe – gry planszowe, integracyjne, dydaktyczne, edukacyjne itp.
 • Realizowanie zajęć w ramach projektu: „Poznaj świat – organizacja czasu wolnego dla dzieci”.
 • Współpraca z Fundacją Rozwoju Warmii i Mazur.
 • Kontakt wychowawców z pedagogami szkół, wychowawcami, nauczycielami podopiecznych, kuratorami sądowymi, pracownikami socjalnymi MOPS, pracownikami PCPR oraz KPP itp.
 • Współpraca z Kościołami, Caritasem oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie organizowania pomocy rzeczowej dla uczestników.
 • Dożywianie uczestników w formie obiadów w szkole oraz podwieczorków w świetlicy.
 • Edukacja i wdrażanie programów w zakresie higieny osobistej – kontrole stanu higieny przez pielęgniarkę MOPS, oferowanie możliwości skorzystania ze środków higieny osobistej, prysznica.
 • Dostarczanie uczestnikom odzieży, podręczników oraz potrzebnych artykułów według potrzeb podopiecznych.
 • Edukacja multimedialna, zajęcia komputerowe.

 

Odwiedź naszą stronę na Facebook'u

 

Poniżej fotoreportaż z działalności Świetlicy Środowiskowej MOPSIK wraz aktualnymi zdjęciami z bieżącej działalności

Opracował: Mateusz Stawski