09
LIS 2023

Stypendium szkolne 2023/2024. Wypłata I transzy

Zespół obsługujący stypendia i zasiłki szkolne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie informuje rodziców / opiekunów uczniów z terenu miasta Iławy (obywateli polskich oraz obywateli ukraińskich), którzy mają przyznane prawo do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2023/2024, o konieczności dostarczenia do tutejszego Ośrodka oryginałów faktur i rachunków imiennych, potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne w okresie od lipca do grudnia 2023 roku.

Przypominamy, że miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od września do grudnia 2023 roku została ustalona w indywidualnych decyzjach o przyznaniu stypendium w roku szkolnym 2023/2024, dostarczonych Państwu w bieżącym miesiącu. Zatem każdemu uprawnionemu przysługuje miesięczne stypendium w kwocie przyznanej przedmiotową decyzją, pomnożonej przez liczbę miesięcy, za które następuje wypłata świadczenia (w pierwszej transzy wypłata będzie realizowana za 4 miesięce).

Wypłata świadczenia jest możliwa wyłącznie po przedłożeniu faktur i rachunków imiennych potwierdzających wydatki poniesione na cele edukacyjne.

INFORMACJA O REALIZACJI STYPENDIUM SZKOLNEGO
rachunki i faktury wystawione od lipca do grudnia będą przyjmowane:
od 27 listopada 2023 roku do 8 grudnia 2023 roku

1. Dokumenty (faktury/rachunki) można złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka. W tej sytuacji wskazany jest kontakt z urzędnikami: p. Natalią Zawieracz i p. Damianem Michalskim, tel. 89 649 97 29.

2. Oryginały imiennych faktur i rachunków można składać w zamkniętej kopercie, w skrzynce umieszczonej przy wejściu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, przy ulicy Grunwaldzkiej 6A;

  • kopertę należy opatrzyć napisem: "stypendium szkolne 2023/2024/1";

  • w kopercie należy umieścić także: imię, nazwisko i adres osoby upoważnionej do odbioru stypendium oraz jej numer telefonu do kontaktu.

3. Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ulicy Grunwaldzkiej 6A, 14-200 Iława, z dopiskiem "stypendium szkolne 2023/2024/1", pamiętając jednocześnie o terminie dostarczenia korespondencji najpóźniej do dnia 8 grudnia 2023 roku.

4. Wszelkie nieścisłości będą wyjaśniane przez urzędników telefonicznie lub podczas wizyty w MOPS.

5. Należy przyjąć do wiadomości, że niezłożenie faktur i rachunków we właściwym terminie spowoduje wstrzymanie wypłaty stypendium szkolnego. Kwota realnej wypłaty przysługującego stypendium nie może być wyższa od przyznanej decyzją, a także od wartości przedłożonych faktur i rachunków.

6. Realizacje wypłat stypendiów szkolnych za okres od września do grudnia 2023 roku (za 4 m-ce):
- przelew na wskazane konto bankowe: w dniu 18 grudnia 2023 roku;
- wypłata w kasie MOPS: w dniu 18 grudnia 2023 roku.

 

Informacje ogólne:
a) należy przyjąć do wiadomości, że niezłożenie faktur i rachunków w ustalonym terminie spowoduje wstrzymanie wypłaty stypendium szkolnego;
b) wypłata stypendium może być zrealizowana do wartości złożonych faktur i rachunków z uwzględnieniem górnej granicy określonej w decyzji przyznającej świadczenie. Oznacza to, że wypłata stypendium za dany okres nie może być wyższa niż wskazana w decyzji przyznającej, mimo przedłożenia faktur (rachunków) przekraczających tę kwotę. Jeśli wartość faktur (rachunków) jest niższa od kwoty stypendium wypłata może nastąpić jedynie do wartości przedłożonych faktur (rachunków);
c) przypominamy o konieczności własnoręcznego opisywania faktury (rachunku) w przypadku, gdy zawiera ona zakupy dla więcej niż jednego dziecka. Należy szczegółowo określić, które zakupy są przeznaczone dla poszczególnych dzieci.

Opracowanie: Jan Skolimowski