09
MAJ 2023

Stypendium szkolne 2022/2023. Wypłata II transzy

Zespół obsługujący stypendia i zasiłki szkolne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie informuje rodziców / opiekunów uczniów z terenu miasta Iławy, którzy mają przyznane prawo do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2022/2023, o konieczności dostarczenia do tutejszego Ośrodka oryginałów faktur i rachunków imiennych, potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne w miesiącach od stycznia do czerwca 2023 roku.

Przypominamy, że miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca 2023 roku została ustalona w indywidualnych decyzjach o przyznaniu stypendium w roku szkolnym 2022/2023. Zatem każdemu uprawnionemu przysługuje miesięczne stypendium w kwocie przyznanej decyzją, pomnożonej przez liczbę miesięcy, za które następuje wypłata świadczenia (w drugiej transzy wypłata będzie realizowana za 6 miesięcy).

Wypłata świadczenia jest możliwa wyłącznie po przedłożeniu faktur i rachunków imiennych potwierdzających wydatki poniesione na cele edukacyjne.

 

INFORMACJA O REALIZACJI STYPENDIUM SZKOLNEGO
rachunki i faktury wystawione od stycznia do czerwca będą przyjmowane:
od 29 maja 2023 roku do 12 czerwca  2023 roku

1. Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka. W tej sytuacji wskazany jest kontakt z urzędnikiem: p. Damianem Michalskim, tel. 89 649 97 29.

  1. Oryginały imiennych faktur i rachunków można składać w zamkniętej kopercie, w skrzynce umieszczonej przy wejściu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie;

  • kopertę należy opatrzyć napisem: "stypendium szkolne 2022/2023/2";

  • w kopercie należy umieścić także: imię, nazwisko i adres osoby upoważnionej do odbioru stypendium oraz jej numer telefonu do kontaktu.

3. Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ulicy Grunwaldzkiej 6A, 14-200 Iława, z dopiskiem "stypendium szkolne 2022/2023/2", pamiętając jednocześnie o terminie dostarczenia korespondencji najpóźniej do dnia 12 czerwca 2023 roku.

4. Wszelkie niejasności będą wyjaśniane telefonicznie lub osobiście przez urzędnika.

5. Należy przyjąć do wiadomości, że niezłożenie faktur i rachunków we właściwym terminie spowoduje wstrzymanie wypłaty stypendium szkolnego. Kwota realnej wypłaty przysługującego stypendium nie może być wyższa od przyznanej decyzją, a także od wartości przedłożonych faktur i rachunków.

Informacje ogólne:
a) należy przyjąć do wiadomości, że niezłożenie faktur i rachunków w ustalonym terminie spowoduje wstrzymanie wypłaty stypendium szkolnego;
b) wypłata stypendium może być zrealizowana do wartości złożonych faktur i rachunków z uwzględnieniem górnej granicy określonej w decyzji przyznającej świadczenie. Oznacza to, że wypłata stypendium za dany okres nie może być wyższa niż wskazana w decyzji przyznającej, mimo przedłożenia faktur (rachunków) przekraczających tę kwotę. Jeśli wartość faktur (rachunków) jest niższa od kwoty stypendium wypłata może nastąpić jedynie do wartości przedłożonych faktur (rachunków);
c) przypominamy o konieczności własnoręcznego opisywania faktury (rachunku) w przypadku, gdy zawiera ona zakupy dla więcej niż jednego dziecka. Należy szczegółowo określić, które zakupy są przeznaczone dla poszczególnych dzieci;
d) wszelkie niejasności i problemy będą wyjaśniane telefonicznie przez urzędnika.