06
LUT 2023

Ogłoszenie. Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej

Ogłoszenie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie

ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej – 1 etat

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie ul. Grunwaldzka 6a

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie” bezpośrednio w pok. 113 (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława w terminie do 17 lutego 2023 r. do godziny 1300 (liczy się data wpływu do MOPS Iława).

Oferty, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe

Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:

  1. informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,

  2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.

  3. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.umilawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława po przeprowadzonym naborze.

  4. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru o ile kandydat ich w tym terminie nie odbierze.

Informacji na temat naboru udziela pani Justyna Kowalewska pod nr tel.89-649-97-30

 

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze (PDF)

Ogłoszenie o naborze (DOC)

Kwestionariusz osobowy kandydata(DOC)

Klauzaula Informacyjna RODO (DOC)