30
LIS 2012

Statut

Nowelizacje Statutu w formie uchwał Rady Miejskiej w Iławie
znajdują się na końcu tego dokumentu

STATUT 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie

tekst jednolity z dnia 12 września 2012 roku
uchwała nr XXIX/296/12 Rady miejskiej w Iławie z dnia 28 listopada 2012 roku
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 21 grudnia 2012 roku, poz. 3629)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie zwany dalej „Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

2. Ośrodek działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz 992 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, (tekst jedn.Dz.U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z póź.zm)
 4. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 42, poz. 371 z późn. zm.),
 5. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 7324 z późn. zm.),
 6. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),
 7. Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205 poz 1585 z późn. zm.),
 8.  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 z późn. zm.),
 9. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz 1027 z późn. zm.),
 10. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225.),
 11. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 12. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z póź. zm)
 13. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ),
 14. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
 15. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z póź. zm),
 16. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z póź.zm),
 17. innych przepisów prawnych nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek,
 18. niniejszego statutu,
 19. uchwał Rady Miejskiej w Iławie,
 20. zarządzeń Burmistrza,
 21. porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w celu wykonywania innych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej.

§ 2.

1. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową.

2. Ośrodek może współdziałać z instytucjami i organizacjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej, także poza obszarem miasta Iławy.

3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Iława. Obszarem działania Gmina Miejska Iława.

4. Dyrektor Ośrodka dokonuje podziału obszaru działania na rejony uwzględniając lokalne uwarunkowania i potrzeby z zapewnieniem należytej dostępności świadczeń.

5. Ośrodek realizuje:

1. zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami Burmistrza Miasta Iławy,

2. zadania pomocy społecznej zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, kierując się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego,

3. zadania w zakresie świadczeń rodzinnych zlecone gminie (Burmistrzowi Miasta) z zakresu administracji rządowej,

    3a. zadania z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

4. dodatki mieszkaniowe.

§ 3.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Iławy odnośnie zadań własnych gminy i Wojewoda Warmińsko – Mazurski odnośnie zadań zleconych gminie.

§ 4.

 

1. Dyrektora Ośrodka zatrudnia Burmistrz Miasta Iławy.

2. Dyrektor składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

3. Dyrektor Ośrodka przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia Radzie Miejskiej w Iławie ocenę zasobów pomocy społecznej, która jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.

 


Rozdział II

Zakres działania Ośrodka

§ 5.

1. Z zakresu zadań własnych gminy do zadań Ośrodka należy:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb środowiska lokalnego, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 5. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach;
 6. realizacja zadań własnych gminy, określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych;
 7. realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej [Dz. U. z 2011r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm.].

2. Z zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym Ośrodek wykonuje następujące zadania:

 1. koordynuje opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 2. sporządza, zgodnie z art. 16a, ustawy o pomocy społecznej ocenę w zakresie pomocy społecznej;
 3. udziela schronienia, zapewnia posiłek oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym;
 4. przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe;
 5. przyznaje i wypłaca zasiłki celowe;
 6. przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 7. przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 8. przyznaje zasiłki celowe w formie biletu kredytowanego;
 9. opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującym matką, ojcem lub rodzeństwem;
 10. prowadzi pracę socjalną;
 11. organizuje i świadczy usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 12. prowadzi i zapewnia miejsca w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
 13. tworzy gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 14. dożywia dzieci;
 15. sprawia pogrzeb, w tym osobom bezdomnym;
 16. kieruje do domu pomocy społecznej i ponosi odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 17. sporządza sprawozdawczość oraz przekazuje ją Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 18. Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego;
 19. przyznaje i wypłaca zasiłki stałe;
 20. opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 21. zapewnia obsługę techniczno-administracyjną do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych.

3. Z zakresu zadań zleconych gminie Ośrodek:

 1. skreślony
 2. skreślony
 3. organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 4. przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 5. prowadzi i rozwija infrastrukturę środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 6. realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mające na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
 7. przyznaje i wypłaca zasiłki celowe, a także udziela schronienie, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej.
 8. przyznaje i wypłaca zasiłki celowe, a także udziela schronienie, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. wypłaca wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

4. Z zakresu zadań zleconych gminie związanych z realizacją świadczeń rodzinnych Ośrodek ustala uprawnienia i wypłaca świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

5. Ośrodek podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także prowadzi postępowanie w sprawach o zaliczkę alimentacyjną, do której prawo powstało do wejścia w życie tejże ustawy.

6. Ośrodek w celu wykonywania zadań w zakresie przewidzianym przez ustawę z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122 poz. 1143, zmiany: z 2004 r. Dz. U. Nr 69 poz. 624, Nr 99 poz. 1001, z 2005 r. Nr 164 poz. 1366) może utworzyć i prowadzić Klub Integracji Społecznej.

§ 6.

1. Dyrektor Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Cywilnego.

2. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

§ 7.

Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie gminy organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

 


Rozdział III

Porządek wewnętrzny oraz prawa i obowiązki pracowników

§ 8.

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, a w sprawach nieuregulowanych Kodeks Pracy i akty wykonawcze wydane na jego podstawie, a w stosunku do pracowników socjalnych również Dział III - Rozdział 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

§ 9.

1. Do podstawowych obowiązków pracowników Ośrodka należy:

 1. przestrzeganie obowiązującego prawa,
 2. wykonywanie zadań sumiennie, starannie i terminowo,
 3. zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo określonym,
 4. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami i klientami,
 5. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonych.

2. Zadania pracowników socjalnych określa art. 119 ustawy o pomocy społecznej.

§ 10.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz prawa i obowiązki pracowników Ośrodka związane z procesem pracy określają: regulamin organizacyjny oraz regulamin pracy ustalone przez Dyrektora Ośrodka.

 


Rozdział IV

Organizacja Ośrodka

§ 11.

Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor. Do zadań Dyrektora należy:

organizacja pracy Ośrodka,

 1. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
 2. realizacja polityki kadrowej Ośrodka,
 3. prowadzenie prawidłowej gospodarki powierzonym mieniem,
 4. wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa i niniejszego Statutu,
 5. wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta Iławy oraz zleceń Wojewody,
 6. podejmowanie, na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Iławy, decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z zakresu dodatków mieszkaniowych,
 7. upoważnienie, o którym mowa w ust. 7 może być także udzielone innej osobie na wniosek dyrektora Ośrodka.

§ 12.

W skład Ośrodka wchodzą:

 1. Dział Pomocy Środowiskowej,
 2. Dział Pomocy Instytucjonalnej,
 3. Dział Finansowo – Księgowy i Zamówień Publicznych,
 4. Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych Dodatków Mieszkaniowych,
 5. Stacja Socjalna,
 6. Wieloosobowe stanowisko ds. administracyjno – kadrowych, bhp i kancelarii,
 7. Samodzielne stanowiska Radców Prawnych,
 8. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Ośrodka mogą być tworzone inne stanowiska pracy, w miarę występujących potrzeb.

 


Rozdział V

Gospodarka finansowa

§ 13.

1. Zadania ustawowo zlecone finansowane są ze środków przydzielonych z budżetu państwa.

2. Zadania własne finansowane są z budżetu gminy.

§ 14.

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

2. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową ośrodka ponosi Dyrektor oraz w zakresie mu powierzonym Główny Księgowy.

§ 15.

Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz innych zobowiązań tego typu wymagane jest współdziałanie Dyrektora i Głównego Księgowego lub, w czasie ich nieobecności, osób przez nich upoważnionych.

 


Rozdział Va

Mienie i gospodarka finansowa Ośrodka

§ 16.

Ośrodek jest jednostką sektora finansów publicznych działających w formie jednostki budżetowej.

§ 17.

Ośrodek będąc jednostką budżetową prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 18.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków.

§ 19.

Mienie przekazane w zarząd Ośrodka przez właściwy organ winno być wykorzystywane do realizacji zadań statutowych jednostki.

§ 20.

Przeznaczenie dochodów własnych i zasady ich odprowadzania do budżetu gminy winny odpowiadać regułom przewidzianym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 


Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 21.

Zmiany niniejszego statutu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Iławie

/-/ mgr Roman Groszkowski