07
GRU 2021

Wynik konsultacji w sprawie Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 — 2024

Wynik konsultacji społecznych z dnia 6 grudnia 2021 roku

dotyczący projektu uchwały Rady Miejskiej w Iławie
w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława
na lata 2022 — 2024

 

W celu poznania opinii oraz pozyskania dodatkowych informacji, doświadczeń, sugestii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020.1057 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Iławy przekazał do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Iławie w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na lata 2022 — 2024.

Konsultacje społeczne projektu uchwały trwały od dnia 15.11.2021 r. do dnia 29.11.2021 r. Były one prowadzone w formie udostępnienia projektu uchwały w celu zgłoszenia opinii, wniosków, sugestii poprzez formularz uwag. Projekt uchwały był udostępniony poprzez:
1. Zamieszenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Iławy pod adresem: http://www.bip.umilawa.pl w dziale KONSULTACJE SPOŁECZNE,
2. Zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Iławy www.miastoilawa.pl,
3. Zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie pod adresem: mops.miastoilawa.pl,
4. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Iławy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie.

Formularze zawierające uwagi lub opinie można było przekazywać na:
1. adres poczty elektronicznej: a.nica@mops.ilawa.pl,
2. adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 6A, 14-200 Iława,
3. osobiście — adres jak wyżej. W okresie konsultacji od dnia 15.11.2021 r. do dnia 29.11.2021 r. nie wpłynęły żadne uwagi odnośnie projektu uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Iława na lata 2022 — 2024.

Burmistrz Miasta Iławy
/-/ Dawid Kopaczewski