06
LIS 2019

Rodzina źródłem informacji

                                                                                 efs projekt rnd

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że w listopadzie 2019 r. rusza rekrutacja do projektu pn. „Rodzina źródłem informacji”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – mazurskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar A i B w Iławie objęty rewitalizacją (wykaz ulic objętych rewitalizacją w załączniku do artykułu).

Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Wsparcie dla rodzin: - poradnictwo rodzinne - systemowe - wyjazd integracyjny dwudniowy - praca socjalna - warsztaty dla całych rodzin (np. rękodzieło, przed świętami, wspólne gotowanie) - wieczór gier/wieczór filmowy - festyn rodzinny;
  2. Wsparcie dla rodziców: - poradnictwo specjalistyczne (psycholog, prawnik, mediator) - warsztaty kompetencji rodzicielskich - warsztaty kompetencji życiowych - warsztaty komunikacyjne - grupa samopomocowa - opieka dla osób zależnych;
  3. Wsparcie dla dzieci: - warsztaty psychoedukacyjne - szkoła dla dzieci - dwa wyjazdy jednodniowe - trampoliny.

Formularze zgłoszeniowe można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie (ul. Grunwaldzka 6a) i Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie (ul. Wiejska 2d).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi obsługującymi rejon opiekuńczy właściwy dla miejsca zamieszkania kandydatów. Wykaz rejonów opiekuńczych znajdziecie Państwo tutaj: https://mops.miastoilawa.pl/dzialalnosc/do-kogo-sie-zwrocic-w-mops/do-kogo-sie-zwrocic-po-pomoc-socjalna-i-wsparcie

 

Formularz zgłoszeniowy do projektu - pobierz DOCX

Wykaz ulic wchodzących w obszar rewitalizacji - pobierz PDF

Plakat projektowy - pobierz PDF