03
LUT 2014

Zarządzenie Dyrektora MOPS Nr 3/POKL/2014

kapital150.jpgunia150.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zarządzenie Nr 3 /POKL/2014

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie

z dnia 8 stycznia 2014 r.

 

w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do zarządzania projektem systemowym, pn. MASZ OKAZJĘ - POMÓŻ SOBIE w 2014 roku.

 

Na podstawie § 27 pkt. 12 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie wprowadzonego zarządzeniem Nr 36/11 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie z dnia 24 listopada 2011 r., Umowy ramowej Nr POKL.07.01.01-28-062/08-00 z dnia 11 sierpnia 2008 r. dotyczącej realizacji projektu systemowego p.n. „ Masz Okazję – Pomóż Sobie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz pełnomocnictwa Nr 4/2008 Burmistrza Miasta Iławy z dnia 20 marca 2008 r. udzielonego Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz podpisywania umów ramowych i dokonywania wszystkich czynności związanych z realizacją Programu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuję w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie Zespół Projektowy, zwany dalej „ Zespołem”, odpowiedzialny za realizację Projektu: „Masz Okazję – Pomóż Sobie” (edycja VII) w roku 2014, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w następującym składzie:

 1. Jakub Kaska – kierownik Projektu;
 2. Cecylia Józefowicz – księgowy Projektu;
 3. Grażyna Kemska – pracownik socjalny;
 4. Aneta Nica – pracownik socjalny;
 5. Anna Jachowska – specjalista ds. zamówień publicznych;
 6. Marta Janulewicz – podinspektor ds. koordynacji w KIS;
 7. Irena Kasprzycka – dyrektor MOPS w Iławie.

 

§ 2

1. Zespół odpowiedzialny jest za właściwą realizację Projektu. Do podstawowych zadań Zespołu należy:

 1. prowadzenie stałego monitoringu i ewaluacji projektu, którego celem jest zapewnienie zgodności realizacji Projektu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami;
 2. zidentyfikowanie potencjalnych problemów na możliwie każdym etapie realizacji projektu;
 3. zapobieganie, informowanie i raportowanie bezpośredniemu przełożonemu o nieprawidłowościach wykrytych w trakcie realizacji Projektu;
 4. przygotowywanie sprawozdań, informacji i analiz dotyczących środków rozliczanych w ramach programu, w tym postępów finansowych oraz prognoz wydatków;
 5. przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu;
 6. przygotowanie rozliczenia Projektu, w tym składania wniosków o płatność.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział pracownicy socjalni bezpośrednio realizujący kontrakty socjalne z uczestnikami/uczestniczkami projektu.

 

§ 3

Przy wypełnianiu swoich obowiązków członek Zespołu zobowiązany jest do:

 1. wnikliwego, sumiennego i terminowego wykonywania zadań;
 2. przejawiania należytej dbałości o wykonywanie powierzonych zadań;
 3. podejmowanie pożądanych inicjatyw w zakresie realizacji powierzonych zadań;
 4. z należytą starannością przestrzegania zasad jak najszybszego załatwiania sprawy; usuwania nieprawidłowości bez zbędnej zwłoki;
 5. podejmowanie współpracy i wzajemne informowanie się w sprawach wymagających współdziałania komórek organizacyjnych bądź stanowisk pracy.

 

§ 4

 

Na przewodniczącego Zespołu wyznaczam Jakuba Kaskę.

 

§ 5

 1. Zespół będzie odbywał spotkania w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 2. Na okoliczność odbytego spotkania należy sporządzić notatkę służbową, zawierającą m.in.: wykaz osób obecnych, poruszane tematy, ustalenia.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

 

 

 

Projektprojekt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego