03
LUT 2014

Zarządzenie Dyrektora MOPS Nr 2/POKL/2014

kapital150.jpgunia150.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zarządzenie Nr 2 /POKL/2014

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie

z dnia 8 stycznia 2014 r.

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminów uczestnictwa w projekcie i rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu systemowego MASZ OKAZJĘ – POMÓŻ SOBIE (edycja VII) w roku 2014.

 

Na podstawie § 27 pkt. 12 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie określonego Zarządzeniem Nr 36/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie z dnia 24 listopada 2011r., Umowy ramowej Nr POKL.01.01-28-062/08-00 z dnia 11 sierpnia 2008r., dotyczącej realizacji projektu systemowego, pn. MASZ OKAZJĘ – POMÓŻ SOBIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz pełnomocnictwa Nr 4/2008 Burmistrza Miasta Iława z dnia 20.03.2008r. udzielonego Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz reprezentowania MOPS w Iławie w zakresie objętym wskazanym wyżej wnioskiem, w tym podpisywania umów ramowych i dokonywania wszystkich czynności związanych z realizacją powyższego projektu, zarządzam co następuje:

 

§ 1

  1. Wprowadzam Regulamin uczestnictwa w projekcie Masz Okazję – Pomóż Sobie (edycja VII) w roku 2014, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
  2. Wprowadzam Regulamin rekrutacji uczestników projektu Masz Okazję – Pomóż Sobie (edycja VII) w roku 2014, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Projektprojekt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego