04
LUT 2014

Regulamin rekrutacji uczestników Projektu w roku 2014

kapital150.jpgunia150.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2/POKL/2014
Dyrektora MOPS w Iławie
z dnia 08.01.2014 roku

 

REGULAMIN REKRUTACJI

UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Masz Okazję – Pomóż Sobie

edycja VII (2014 rok)

 

§ 1

Definicje

 

 1. Projekt – oznacza projekt, pn. Masz Okazję – Pomóż Sobie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Beneficjent – Gmina Miejska Iława/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.
 3. Uczestnik/uczestniczka projektu - osoba wybrana do udziału w Projekcie zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 1 stycznia 2014 r.
 4. Kierownik Projektu i Zespół projektowy – osoby zarządzające Projektem.
 5. Punkt Rekrutacyjny (Biuro Projektu) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 6A.

 

§ 2

Informacje ogólne

 

 1. Projekt „Masz Okazję – Pomóż Sobie”, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).
 2. Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Iława/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie przy ulicy Grunwaldzkiej 6A w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Punkt Rekrutacyjny – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 6A.
 3. Celem głównym Projektu jest wzrost, w ciągu 1 roku realizacji projektu, aktywności społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej u 78 podopiecznych MOPS w Iławie i ich otoczenia.
 4. Rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2014r. i będzie trwać do końca marca 2014r. (za zastrzeżeniem, iż w przypadku rezygnacji uczestnika/uczestniczki z formy wsparcia w trakcie realizacji projektu, na jego/jej miejsce zostanie wprowadzony/a uczestnik/uczestniczka z listy rezerwowej, a w przypadku braku osób na niniejszej liście, zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja).
 5. W przypadku wcześniejszego skompletowania wymaganej ilości uczestników do projektu rekrutacja może zakończyć się przed datą określoną w pkt. 4.
 6. Liczbę uczestników/uczestniczek projektu ustalono następująco: do Kontraktów socjalnych 78 osób.
 7. Nabór do projektu - dostęp mają wszyscy z poszanowaniem zasad równych szans (kobiety, mężczyźni, os. niepełnosprawne, z terenów marginalizowanych, osoby z trudną sytuacją życiową).
 8. Informacje o miejscu rekrutacji dostępne będą na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie: www.mops.ilawa.pl i na tablicy ogłoszeń zamieszczonej w siedzibie Ośrodka.

 

§ 3

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

 

1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają wymogi formalne zgodnie z którymi uczestnikami projektu mogą być osoby:

 1. bezrobotne i/lub
 2. nieaktywne zawodowo/lub
 3. zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, - osoby traktowane, jako otoczenie osób wykluczonych społecznie, o których mowa pkt. (a) – (c), przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby zamieszkujące w środowisku osób wykluczonych społecznie.

 

§ 4

Procedura rekrutacji

 

 1. Rekrutacja prowadzona będzie przez pracowników rekrutacyjnych MOPS w Iławie.
 2. W trakcie procesu rekrutacji zostanie wyłonionych 78 nowych osób do udziału w kontraktach socjalnych oraz 20 osób listy rezerwowej projektu.
 3. Zostanie sporządzona lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 r.
 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji.

   

Regulamin projektu jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.mops.ilawa.pl.


Z up. Burmistrza Miasta Iławy
Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Iławie

 

/-/ mgr Irena Kasprzycka

 

Projektprojekt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego