20
STY 2010

Masz Okazję - Pomóż Sobie - III edycja projektu - Regulamin

 kapital150.jpgunia150.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin uczestnictwa w projekcie

 

„Masz Okazję – Pomóż Sobie”

(edycja nr III) w roku 2010

 

Projekt systemowy pn. „Masz okazję – Pomóż Sobie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.

 

§ 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

  • Beneficjencie – należy rozumieć przez to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.
  • Uczestniku/uczestniczce projektu – rozumieć należy przez to osoby biorące czynny udział w projekcie, które przeszły proces rekrutacji realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.
§ 2
Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie systemowym pn. „Masz Okazję – Pomóż Sobie” w terminie 01.01.2010-31.12.2010
 
§ 3
Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Iława w imieniu, której występuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 4
Biuro projektu znajduje się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6A, pokój numer 108.

 
§ 5
Udział Uczestników/Uczestniczek projektu w działaniach projektowych jest bezpłatny.
 
§ 6
Celem ogólnym projektu jest podwyższenie w ciągu 1 roku poziomu aktywności społecznej i zawodowej 104 klientów i klientek MOPS Iława i ich otoczenia, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji.
 
§ 7

Zakres wsparcia merytorycznego dla Uczestników/Uczestniczek projektu obejmuje:

  • finansowanie kosztów realizacji instrumentów uwzględnionych dla uczestników i uczestniczek Klubu Integracji Społecznej,
  • finansowanie kosztów realizacji instrumentów uwzględnionych dla uczestników i uczestniczek Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej.


Uczestnicy/Uczestniczki projektu dodatkowo mogą skorzystać ze wsparcia, które stanowi:
1.    Refundacja opieki nad dzieckiem (dla 25 osób) w czasie uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach projektu (w sytuacji uzasadnionej przez pracownika socjalnego w wywiadzie środowiskowym).
2.    Przyznanie zasiłku celowego (dla 70 osób), jako dodatku aktywizującego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z udziałem w projekcie.
3.    Przyznanie wsparcia finansowego (dla 10 rodzin) na zakup niezbędnego, drobnego sprzętu agd lub artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego. Zakup zostanie zrealizowany wraz z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodzinnym, na podstawie zgłaszanych potrzeb i uzasadnionych braków w wyposażeniu.

 

§ 9

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba, która zgłasza dobrowolnie chęć udziału w projekcie oraz spełnia następujące warunki:
1.    Jest w wieku 15 – 64 lata. W przypadku osoby niepełnoletniej udział w projekcie jest uzależniony od pisemnej zgody rodzica bądź prawnego opiekuna.
2.    Korzysta ze świadczeń pomocy społecznej.
3.    Jest osobą bezrobotną i/lub nieaktywną zawodowo i/lub poszukującą pracy lub zatrudnioną zagrożoną wykluczeniem społecznym.
 

§ 10

Zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Masz Okazję – Pomóż Sobie” edycja III (2010 r.).
 

§ 11

1.    Uczestnik/Uczestniczka projektu kończy w udział projekcie z chwilą zakończenia realizacji kontraktu socjalnego lub udziału w Programie Aktywności Lokalnej, a także w momencie podjęcia zatrudnienia, które jest traktowane, jako element aktywizacji zawodowej zrealizowanej zgodnie z planowaną ścieżką uczestnictwa.
2.    Uczestnik/Uczestniczka projektu może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku nie wypełniania postanowień zawartych w kontrakcie socjalnym lub naruszeniu niniejszego regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie na wniosek pracownika socjalnego.
 

§ 12

Za dzień rozpoczęcia udziału Uczestnika/Uczestniczki projektu przyjmuje się datę akceptacji przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie kontraktu socjalnego zawartego pomiędzy pracownikiem socjalnym, a Uczestnikiem/Uczestniczką projektu. Dodatkowo dniem rozpoczęcia udziału w projekcie jest dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie przez Uczestnika lub Uczestniczkę, lub w przypadku osób niepełnoletnich podpisanie niniejszego dokumentu przez rodzica lub prawnego opiekuna.

 

§ 13


Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązuje się do:
1. Dotrzymania postanowień i terminów zawartych w kontrakcie socjalnym oraz współpracy z pracownikiem socjalnym.
2. Uczestnictwa w zajęciach przewidzianych w określonej formie wsparcia, o których terminie zostanie przed ich rozpoczęciem poinformowany/poinformowana.
3. Zgłaszania problemów i barier, przez które jego uczestnictwo w projekcie może być zagrożone.
4. Natychmiastowego zgłoszenia ewentualnej rezygnacji z udziału w projekcie lub zakończenia udziału w projekcie związanego z podjęciem zatrudnienia.
5. Zgody na monitoring poczynań podczas realizacji projektu i w okresie 6 miesięcy po jego zakończeniu.

§ 14

Uczestnikowi/Uczestniczce projektu systemowego pn. „Masz Okazję – Pomóż Sobie”, który w ramach projektu podpisał kontrakt socjalny, przysługuje wsparcie finansowe w postaci zasiłku celowego. Jednakże jego wypłata jest uzależniona od uczestnictwa w zajęciach, warsztatach lub szkoleniach na poziomie wynoszącym minimum 70% ogółu przewidzianych do realizacji jednostek czasowych.
Akceptowana jest usprawiedliwiona absencja w ww. zajęciach na podstawie wystawionego zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu, jednakże nie dłużej niż na okres 3 tygodni.

§ 15

Niniejszy regulamin obowiązuje przez czas trwania projektu systemowego pn. „Masz Okazję – Pomóż Sobie”, tj. od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.

 

Dyrektor MOPS w Iławie
/mgr Irena Kasprzycka/

 


logo 7.1.1_193.gif

pihz.gif

 

 

 

 

    ISO 9001