20
GRU 2009

O projekcie 'Masz Okazję - Pomóż Sobie' - tekst reklamowy

kapital_200rnd.jpgCzłowiek własną pracą i wysileniem do wszystkiego dojść może - Adam Mickiewicz


Strach ma wielkie oczy
Od sierpnia 2008r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, a także ich podopieczni uczestniczą w pewnej „nowości” w ich dotychczasowym życiu, a mianowicie wspólnie realizują projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
Na horyzoncie pojawił się Europejski Fundusz Społeczny pod postacią projektu systemowego „Masz Okazję – Pomóż Sobie”. Obydwie grupy: pracownicy i uczestnicy; zadawały sobie pytanie: Co to jest? O co chodzi? Pojawiło się wiele pytań, niewiadomych, a także rozterek związanych z efektywną i jak najlepszą realizacją projektu. Obawy nie były uzasadnione, jednakże wpłynęły pozytywnie na podejście do samego projektu, mobilizując pracowników do zapoznania się z zasadami realizacji projektu, a uczestników do wykorzystania stwarzanej szansy. Pracownicy i klienci ośrodka stanęli na wysokości zadania i wspólnie zrealizowali pierwszą edycję projektu.

mops_projekt1.jpg

Powody do dumy
Pani dyrektor, jakie byłby efekty I edycji projektu systemowego?
Irena Kasprzycka (Dyrektor MOPS Iława): „Udało się nam, wspólnymi siłami, osiągnąć cele zakładane we wniosku o dofinansowanie projektu w 2008r., a przede wszystkim:
•    54 uczestników i uczestniczek I edycji projektu ukończyło szkolenia zawodowe podwyższające ich kwalifikacje i otrzymało odpowiedni certyfikat;
•   21 osób zakończyło, zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa, zajęcia w ramach Klubu Integracji Społecznej, poprzez udział w warsztatach integracyjnych, zajęciach z  doradcą zawodowym, psychologiem i socjoterapeutką, a także w warsztatach z zakresu stosowania technik komputerowych;
•    10 najmłodszych uczestników i uczestniczek zajęć w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej uczestniczyło w: nauce języka obcego, warsztatach pedagogiczno-psychologicznych, zajęciach wyrównawczych zgodnie z potrzebami samych zainteresowanych, nauce technik komputerowych dla młodzieży oraz zajęciach kształtujących i rozwijających zainteresowania (taniec, aikido, śpiew);
•     21 uczestników Klubu Integracji Społecznej wzięło udział w pracach społecznie-użytecznych, umożliwiających powrót na lokalny rynek pracy.”
Wymieniła Pani twarde, liczbowe efekty, a czy poza tym uczestnicy otrzymali inne wsparcie?
Irena Kasprzycka (Dyrektor MOPS Iława): „Oczywiście, oprócz w/w efektów bardzo ważne było podwyższenie motywacji do działania, do zmiany własnej postawy z biernej na czynną wśród uczestników projektu. Często główną barierą jest podejście do zmian samych uczestników i uczestniczek projektu. Ich brak wiary w powodzenie i sens jakichkolwiek działań zmieniających dotychczasową stagnację. Analizując postawy podopiecznych w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu, pracownicy socjalni stwierdzili, że co najmniej u 60% uczestników i uczestniczek działań można dostrzec pozytywne zmiany. Za przykład może posłużyć jedna z uczestniczek, która odważyła się wystąpić publicznie podczas konferencji podsumowującej projekt i wypowiedzieć na temat oczekiwań przed projektem i ich realizacji. W krótkim okresie po realizacji I edycji projektu owa uczestniczka znalazła zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie.”

mops_projekt2.jpg
 
Z doświadczeniem w II edycję

Od stycznia 2009r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie realizuje II edycję projektu systemowego pn. „Masz Okazję – Pomóż Sobie”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową i społeczną, jak również integracja społeczna osób będących klientami MOPS Iława.
Liczba uczestników projektu:  98;
Łączny koszt projektu:  364 000,00 zł;
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL: 323 860,00 zł.
Jakie działania czekają w tym roku na Państwa podopiecznych?
Irena Kasprzycka (Dyrektor MOPS Iława): „II edycja projektu „Masz Okazję – Pomóż Sobie” została zainaugurowana przez piknik integracyjny z udziałem wszystkich uczestników projektu wraz z otoczeniem. W spotkaniu wzięli także udział pracownicy MOPS w Iławie. Uczestnicy i uczestniczki pikniku podczas wspólnych zabaw, śpiewów i rozmów wymieniali swoje oczekiwania odnośnie projektu, rozmawiali o swoich problemach i sposobach ich rozwiązywania oraz o tym jak wspólnie działać, aby nie zostać osobą wykluczoną społecznie. Ponadto projekt przewidywał zorganizowanie wycieczki i pikniku integracyjnego dla części uczestników. Założenia zostały zrealizowane przez organizację spotkania integracyjnego w malowniczo położonej „Bobrowej Chacie”, w podiławskiej miejscowości Dół, gdzie zabawom integracyjnym nie było końca.
Należy podkreślić, że działania integracyjne nie są jedynie „wycieczkami”, które urozmaicają podopiecznym ośrodka udział w projekcie. To także doskonała okazja do wymiany wspólnych doświadczeń, poglądów, rozmowę bezpośrednią z pracownikami MOPS jak i pomiędzy samymi uczestnikami projektu. Podczas tych spotkań rodzą się przyjaźnie, oferty pomocy przy pokonywaniu barier wszelakiego rodzaju i wzajemne motywowanie do zmiany własnego „położenia życiowego”. Te przyjaźnie są kontynuowane w codziennym życiu, co jest bardzo budującym efektem zamierzeń projektowych.
Tegoroczny projekt jest realizowany przy ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie. Na mocy porozumienia wymieniano doświadczenia oraz informacje w celu efektywnej realizacji celów projektu. Ośrodek skorzystał z wiedzy lidera klubów pracy, który prowadził zajęcia z uczestnikami i uczestniczkami projektu. Wybór szkoleń zawodowych, dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, realizowanych w ramach projektu „Masz Okazję – Pomóż Sobie” odbył się przy współudziale urzędu.”

Czasem dopiero na skrzyżowaniu człowiek zaczyna zastanawiać się – dokąd idzie - Władysław Grzeszczyk