17
PAZ 2008

Masz Okazję - Pomóż Sobie. I edycja

logo_projektu      Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu „Masz Okazję – Pomóż Sobie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Projekt jest realizowany w terminie: 01.08.2008 – 31.12.2008 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Podziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

W projekcie biorą udział podopieczni MOPS Iława, którzy wyrazili zainteresowanie działaniami aktywizacyjnymi. Założono udział 103 beneficjentów, którzy są objęci następującymi instrumentami pomocowymi: kontrakty socjalne, specjalistyczne konsultacje indywidualne (psychologiczne, doradztwa zawodowego, prawne i medyczne), szkolenia z zakresu obsługi komputera, szkolenia zawodowe, zajęcia w Klubie Integracji Społecznej oraz Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, prace społecznie użyteczne.

Grupą docelową projektu są osoby korzystające z pomocy MOPS w Iławie, a w szczególności osoby bezrobotne, będące w wieku aktywności zawodowej, mające trudności w integracji społecznej oraz młodzież pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, mająca problemy w nauce i ograniczony dostęp do realizacji swoich zainteresowań.

Projekt przygotowano we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie. Więcej informacji w siedzibie MOPS Iława przy ul. Grunwaldzkiej 6A, 14-00 Iława, a także w najbliższym czasie na naszej stronie internetowej. Więcej informacji w siedzibie MOPS Iława przy ul. Grunwaldzkiej 6A, 14-00 Iława, a także w najbliższym czasie na naszej stronie internetowej.

Główny cel projektu:

Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową i społeczną dorosłych i młodzieży będących klientami MOPS w Iławie.

Cele pośrednie projektu:

Wzrost umiejętności interpersonalnych i społecznych
Zwiększenie motywacji do wiary we własne siły
Podnoszenie kwalifikacji w poruszaniu się na rynku pracy
Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży
Rozwijanie umiejętności i zainteresowań przez młodzież

Aktywna integracja jest realizowana poprzez:

I. Kontrakty socjalne zawarte pomiędzy klientami MOPS – 69 bezrobotnych osób w wieku aktywności zawodowej, które są objęte:

1. Pracą socjalną
2. Wsparciem finansowym (zasiłek okresowy bądź celkowy)
3. Cyklicznymi warsztatami tematycznymi w czterech równoległych grupach z zakresu:
   - Kompetencji interpersonalnych i społecznych
   - Doradztwa zawodowego i budowania Indywidualnego Planu Działania
   - Aktywnego poszukiwania pracy, w tym spotkania z przedsiębiorcą
4. Specjalistycznymi konsultacjami indywidualnymi – psychologicznymi, doradztwa zawodowego, prawnego, medycznymi
5. szkoleniami w zakresie obsługi komputera
6. Szkolenia w zakresie doskonalenia lub nabywaniu umiejętności zawodowych, którzy dokonali wyboru kierunku szkolenia zgodnie z ich predyspozycjami zawodowymi oraz potrzebami rynku: pomoc kucharz, stylista paznokci z elementami wizażu, kurs prawo jazdy kat. B, nowoczesny sprzedawca, opiekunka osoby starszej, pracownik obsługi firmy, florysta.
 

II. Program Aktywności Lokalnej obejmuje bezrobotne 24 osoby w wieku aktywności zawodowej, mające trudności w integracji społecznej.

Beneficjenci w ramach programu wykonują prace społecznie użyteczne jak również uczestniczą z zajęciach w Klubie Integracji społecznej.
Zajęcia w Klubie są realizowane z zakresu:
- wsparcia socjoterapeutycznego
- wsparcia doradczo – psychologicznego
- doradztwa zawodowego
- nauki stosowania technik komputerowych.
Uczestnicy projektu mogą korzystać również z indywidualnych konsultacji specjalistycznych w zakresie psychologicznym, prawnym czy też doradztwa zawodowego.
Więcej o projekcie Programu Aktywności Lokalnej dowiesz się w dziale 'Ośrodki Wsparcia - Klub Integracji Społecznej'
Zapraszamy...