02
STY 2012

2 stycznia 2012 roku. Porozumienie PUP - MOPS

kapital150.jpg                                                                                             unia150.jpg

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                 

 

POROZUMIENIE z dnia 2 stycznia 2012 roku

na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarte w Iławie w dniu 02.01.2012 r. pomiędzy:


Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iławie, zwanym dalej „Liderem” reprezentowanym przez Dyrektora – p. Irenę Kasprzycką

a, Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie, zwanym dalej „Partnerem” reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora –  p. Agatę Steiner - Dembińską

w sprawie przystąpienia do realizacji partnerskiego projektu systemowego w ramach Priorytetu VII.
o następującej treści:

§ 1

Dla potrzeb realizacji niniejszego porozumienia przyjmuje się, że:

 1. „Program" oznacza  Program   Operacyjny  Kapitał   Ludzki   zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28.09.2007 r. nr CCI 2007 PL 051 PO 001;
 2. „Priorytet" oznacza Priorytet VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu;
 3. „Działanie" oznacza Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w ramach Programu;
 4. „Projekt systemowy" oznacza projekt pt. „Masz Okazję – Pomóż Sobie” realizowany w ramach Działania;
 5. „Lider” - oznacza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wymieniony w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jako lider projektu, wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizujący projekt wspólnie z innymi partnerami na warunkach określonych w niniejszym porozumieniu, uczestniczący w realizacji  projektu systemowego zgodnie z przepisami o pomocy społecznej oraz zapisami obowiązującej wersji Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Udział Lidera w Projekcie musi być adekwatny do merytorycznej wartości Projektu.
 6. „Partner” – oznacza Powiatowy Urząd Pracy wymieniony we wniosku, uczestniczący w realizacji projektu systemowego zgodnie z  zapisami obowiązującej wersji Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 7. „Uczestnik projektu" - oznacza odbiorcę projektu, któremu udzielono wsparcia w ramach Projektu systemowego;
 8.  „Instytucja Pośrednicząca”- oznacza Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie.

§ 2

1. Na podstawie niniejszego porozumienia Lider i Partner zobowiązują  się do wspólnej realizacji Projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Realizacja Partnerskiego Projektu systemowego następuje zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym porozumieniu. Jednocześnie strony porozumienia oświadczają, że zapoznały się z treścią obowiązującej wersji wytycznych Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz zobowiązują się podczas realizacji Projektu systemowego stosować zasady w nich zawarte.
3. Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarte jest na okres od 02.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

 

§ 3

Partnerzy porozumienia dołożą należytej staranności w zakresie realizacji celów projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Masz Okazję – Pomóż Sobie”, a w szczególności:

 • spełnią wymogi merytoryczne,  organizacyjne i  finansowe,  o których mowa w obowiązującej wersji wytycznych Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;
 • zobowiązują się do stworzenia zespołu, odpowiedzialnego za właściwą realizację zadania objętego niniejszym porozumieniem.

§ 4


Lider zobowiązuje się do:
1. Wskazania Partnerowi zamiaru zastosowania działań z zakresu aktywnej integracji, dotyczących obszaru aktywizacji zawodowej wobec osoby zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy.
2. Poinformowania Partnera o działaniach aktywizujących, planowanych wobec określonej osoby bezrobotnej lub określonej imiennie grupy osób bezrobotnych. Informacja zostanie przekazana w formie pisemnej i będzie zawierała co najmniej:

 • imię i nazwisko oraz PESEL i adres każdego beneficjenta ostatecznego,
 • nazwę projektu,
 • opis planowanych działań w zakresie aktywnej integracji ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów aktywizacji zawodowej przewidywanych w projekcie,
 • nazwę i dane teleadresowe bezpośredniego realizatora zajęć,
 • planowaną datę rozpoczęcia i datę zakończenia udziału osoby bezrobotnej w projekcie,
 • oraz o ile to możliwe- uszczegółowiony harmonogram zajęć przewidzianych w ramach projektu, zwłaszcza w części związanej z aktywizacją zawodową.

3. Poinformowania osoby bezrobotnej (Uczestnika projektu) przed rozpoczęciem udziału w projekcie o konieczności poinformowania Partnera o podjęciu szkolenia organizowanego przez Lidera.
4. Lider zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Partnera w sytuacji, gdy bezrobotny przerwie swój udział w projekcie lub zakończy go przed planowanym terminem,
5. Przekazywania w formie pisemnej danych personalnych osób bezrobotnych biorących udział w projekcie w danym miesiącu. Informacja ta będzie przekazywana Partnerowi do 25 dnia bieżącego miesiąca.

6. Poinformowania Partnera o zakończeniu udziału bezrobotnego w projekcie.
7. Zabezpieczenia lokalu niezbędnego do realizacji zadania.
8. Objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym bezrobotnego, z którym zostanie podpisany kontrakt socjalny.

 

§ 5

Partner zobowiązuje się do:
1. Po otrzymaniu informacji od Lidera o planowanych działaniach aktywizujących poinformowaniu osób bezrobotnych o możliwości udziału w projekcie pod warunkiem zachowania stosownych wymagań, o których mowa w § 6;

2. Przyznania osobie bezrobotnej prawa wyboru działań aktywizujących w przypadku stwierdzenia kolizji terminów udziału osoby zarejestrowanej w projekcie organizowanym przez Lidera i działań zaplanowanych przez Partnera;
3. Przez okres udziału bezrobotnego w projekcie organizowanym przez Lidera:

 • informowania bezrobotnego o aktualnych propozycjach odpowiedniej pracy oraz innych formach aktywizacji, które uzupełniają działania wynikające z udziału w projekcie;
 • informowaniu bezrobotnego o propozycjach odpowiedniej pracy oraz możliwościach aktywizacji, dostępnych po zakończeniu udziału w projekcie;
 • przekazania w formie pisemnej zgromadzonych informacji o uczestnikach projektu przez doradcę zawodowego i lidera klubu pracy.

 

§ 6

Ponadto strony porozumienia zobowiązują się do:

 • wymiany informacji o klientach,
 • upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • współpracy w zakresie określenia tematyki zajęć z doradcą zawodowym zatrudnionym w ramach projektu.

 

§ 7

Strony porozumienia zobowiązują się do propagowania idei projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w środkach masowego przekazu oraz do zamieszczania informacji o jego realizacji na swoich stronach internetowych.

 

§ 8

1. Strony porozumienia zobowiązują się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami.

2. Strony porozumienia zobowiązują się do umieszczania logo Europejskiego Funduszu Społecznego na dokumentach dotyczących Projektu, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych oraz wyposażeniu finansowanym w ramach Projektu w zwyczajowo przyjęty sposób.

3. Strony porozumienia zobowiązują się przestrzegać reguł informowania o Projekcie i oznaczenia Projektu, to jest oznaczenia budynków i pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt, informowania beneficjentów ostatecznych o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informowania instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie współfinansowania Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i rezultatach Projektu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji.

 

§ 9

1. W przypadku kontroli przez Instytucję Pośredniczącą oraz  inne  uprawnione podmioty, strony porozumienia partnerskiego zobowiązują się udostępnić do wglądu dokumenty, w tym dokumenty finansowe instytucji partnerskich związanych z realizowanym Projektem.

2. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Lidera, w siedzibie Partnera, jak i w miejscu realizacji Projektu.

3. Strony porozumienia zapewniają podmiotom, o których mowa w ust. 2, prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją Projektu, w tym: dokumenty elektroniczne oraz dokumenty związane z częściami projektu realizowanymi bezpośrednio przez Partnera, przez cały okres ich przechowywania.

4. Lider zobowiązany jest w określonym terminie do udzielenia na piśmie, na prośbę IP, wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania.

5. Partnerzy zobowiązani są do udzielenia na piśmie, na prośbę IP oraz Lidera w terminie przez nich określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania.

6. Lider zobowiązany jest bezzwłocznie do przekazania na piśmie do IP, informacji dotyczących zmian realizacji zadania.

 

§ 10

1.    Strony porozumienia mogą rozwiązać niniejsze porozumienie, w przypadku gdy:

 • Strona partnerstwa, która odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 10 zostaje wykluczona z porozumienia;
 • Strona partnerstwa, która w ustalonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zostaje wykluczona z porozumienia;

2.    Porozumienie może zostać rozwiązane w wyniku zgodnej woli stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w porozumieniu.

 

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

 

§ 13

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


podpisy


 

Projektprojekt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego