01
MAR 2018

Iławski Model Wsparcia Rodziny. Podsumowanie I edycji

projekt ilawa2

      W okresie od maja 2017 roku do lutego 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko – Gminny w Iławie i Stowarzyszeniem HUMANEO z Nowego Sącza, zrealizował 1. edycję projektu konkursowego pn. „Iławski Model Wsparcia Rodziny”.

Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Osi priorytetowej 11: Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020
Działanie 11.2: „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”
Poddziałanie 11.2.3: „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracji ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe”.

W trakcie trwania projektu zrealizowano następujące zadania:

Zadanie 1. Praca socjalna
Zadanie 2. Asystentura rodziny
Zadanie 3. Ścieżka wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych
Zadanie 4. Akademia rodziny

PRACA SOCJALNA – pracownicy socjalni  przeprowadzili rodzinne wywiady środowiskowe, które stanowiły podstawę zawarcia kontraktów socjalnych. Działalność ta miała na celu pomoc we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
W ramach zadania wypłacono wsparcie finansowe dla uczestników projektu.

ASYSTENTURA RODZINY – wsparcie otrzymuje 13 rodzin o najbardziej skomplikowanej sytuacji rodzinnej i życiowej. Asystentura rodzinna ma na celu wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
Asystent rodziny pracuje z rodzinami przez cały czas trwania projektu, tj. od maja 2017 r.  do 31.08.2018 r.

ŚCIEŻKA WSPARCIA DLA RODZIN DYSFUNKCYJNYCH – wsparcie miało na celu aktywizację, rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodzin, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomoc w integracji i przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej. Zadanie zostało zrealizowane poprzez:

  • trening kompetencji społecznych i relacji partnerskich,
  • trening kompetencji życiowych,
  • trening kompetencji rodzicielskich,
  • doradztwo indywidualne (psycholog).

Treningi i doradztwo odbywały się w obu budynkach Ośrodka.

AKADEMIA RODZINY – zadanie zrealizowano poprzez:
1.    czterodniowy wyjazd integracyjno – edukacyjny do Ośrodka Wczasowego w Pieckach,  w czasie którego zorganizowano zajęcia:

  • warsztatowe dla rodziców dotyczące etapów rozwojowych dziecka, okresu dorastania, komunikacji w rodzinie, zaburzeń i radzenia sobie z emocjami, integracji i więzi w rodzinie, elementy treningu zastępowania agresji;
  • zajęcia dla dzieci z animatorem w czasie pobytu rodziców na zajęciach (zabawy muzyczne, zręcznościowe, plastyczne)

2.    piknik rodzinny na placu przy budynku MOPS w Iławie, przy ulicy Obr. Westerplatte 5. Zadanie zostało zrealizowane przy współpracy z partnerami projektu. Główną atrakcją spotkania był pokaz iluzjonisty, który w szczególności przypadł do gustu najmłodszym uczestnikom imprezy.

Poniżej relacja fotograficzna:

projekt ilawa2