02
STY 2020

Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro

efs-projekt-2020

 INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że w styczniu 2020 r. rusza rekrutacja do projektu pn. „Aktywność Twoją szansą na lepsze jutro”.

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – mazurskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.01.00 „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Grupa docelowa:

9 osób, w wieku 18 – 64, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, zamieszkujące obszar A i B w Iławie objęty rewitalizacją (wykaz ulic objętych rewitalizacją w załączniku do artykułu).

Cel projektu: wzrost kompetencji społeczno – zawodowych u 9 osób o niskich kwalifikacjach.

Zadania:

  1. indywidualne konsultacje psychologiczne;
  2. doradztwo zawodowe;
  3. warsztaty ze specjalistą ds. wizerunku;
  4. wsparcie coach’a;
  5. warsztaty wzmacniające kompetencje i umiejętności społeczne;
  6. szkolenia zawodowe.

Formularze zgłoszeniowe można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie (ul. Grunwaldzka 6a) i Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie (ul. Wiejska 2d). Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi obsługującymi rejon opiekuńczy właściwy dla miejsca zamieszkania kandydatów.

Wykaz rejonów opiekuńczych znajdziecie Państwo tutaj: https://mops.miastoilawa.pl/dzialalnosc/do-kogo-sie-zwrocic-w-mops/do-kogo-sie-zwrocic-po-pomoc-socjalna-i-wsparcie

Wykaz ulic wchodzących w obszar rewitalizacji - pobierz PDF

Plakat projektowy - pobierz PDF