24
LUT 2023

Realizacja programu pilotażowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

          Program pilotażowy „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gmina Miejska Iława przystępuje do realizacji Programu pilotażowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.

Źródłem finansowania Programu pilotażowego edycja 2023 są środki ujęte w planie finansowym budżetu Gminy Miejskiej Iława.

Celem Programu jest wsparcie:

  • osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,

  • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności posiadające łącznie wskazania w pkt. 7 i 8 orzeczenia,

  • członków rodzin lub opiekunów świadczących bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/orzeczenie równoważne lub dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem łącznie w pkt. 7 i 8 orzeczenia

poprzez możliwość uzyskania:

  • usługi opieki wytchnieniowej, w sytuacji nagłej lub w razie uzasadnionej potrzeby,

  • wsparcia specjalistycznego,

  • wsparcia społeczno-kulturalnego.

 

Adresatami Programu są:

  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym ,

  • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze wskazaniami łącznie w pkt. 7 i 8 orzeczenia, tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

  • członkowie rodzin lub opiekunowie świadczący bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/orzeczenie równoważne lub dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem łącznie w pkt. 7 i 8 orzeczenia.

Wsparcie w ramach Programu pilotażowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 przysługuje wyłącznie w przypadku wspólnego zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna z osobą niepełnosprawną na terenie miasta Iławy.

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach programu proszone są o kontakt
z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie Anną Szubring -Kozłowską tel. (89) 649-97-25, email: a.szubring-kozlowska@mops.ilawa.pl lub Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Moniką Kowalską – Kastrau tel. (89) 649-01-89, email:
mkowalska.kastrau@umilawa.pl .