03
MAR 2023

Realizacja Programu „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Realizacja Programu „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 

Gmina Miejska Iława po raz kolejny przystąpiła do realizacji rządowego programu „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, którego Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit.a, zgodnie z art.5
i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Program ma zapewnić członkom rodzin lub opiekunom osób niepełnosprawnych czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie będzie realizował Program w dwóch formach:

  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

  • innym miejscu wskazanym przez Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

Więcej informacji nt. Programu udzielają pracownicy MOPS:

- Anna Szubring-Kozłowska, tel. 89 649 97 25, e-mail: a.szubring-kozlowska@mops.ilawa.pl

- Marta Szostak, tel. 89 649 97 18, e-mail: m.szostak@mops.ilawa.pl.

Program opieka wytchnieniowa (DOX)