18
MAR 2022

Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Gmina Miejska Iława przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.

Głównym celem Programu jest wsparcie mieszkańców miasta Iławy będących członkami rodzin lub opiekunami sprawującymi bezpośrednią opiekę nad:

• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

• osobami posiadającymi:

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

  • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Program ma zapewnić członkom rodzin lub opiekunom osób niepełnosprawnych czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki oraz zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub innych źródeł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, pozyskał środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w wysokości 391. 680,00 zł. W ramach pozyskanych środków zaplanowano objąć wsparciem opieki wytchnieniowej 40 osób, w tym 15 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i 25 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Dla każdego uczestnika zaplanowano 240 godzin usług. Program realizowany będzie do 31.12 2022 r.