01
MAR 2023

Realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 1. dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma też na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

Usługi asystenta mogą być realizowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

 4. 360 godzin rocznie dla:

 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

 2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, pozyskał środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 w wysokości 1.925.183,70 zł. W ramach pozyskanych środków zaplanowano objąć wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 184 osoby, w tym 18 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Program realizowany będzie do 31.12 2023 r.


 

Link do strony Programu:

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023