23
PAZ 2020

Projekt. Wsparcie usług opieki nad osobami zależnymi

senior-projekt rnd

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie przystępuje do realizacji projektu pn. „Wsparcie usług opieki nad osobami zależnymi na terenie miasta Iławy w związku z COVID-19:” Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe”.

 

Okres realizacji: 01.11.2020 r. – 31.12.2020 r.

 

Cel projektu: zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 na terenie gminy miejskiej Iława, stosując środki zapobiegawcze i działania interwencyjne w odniesieniu do personelu instytucji zajmujących się świadczeniem usług i opieką nad osobami wymagającymi stałego wsparcia w ramach codziennego funkcjonowania. Dotyczy to podopiecznych instytucji pomocy społecznej, którzy korzystają z działań zarówno ośrodka jak i w miejscach zamieszkania.

 

Zadania:

 1. Gruntowna dezynfekcja powierzchni obiektów.
 2. Zakup urządzeń, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej, testów na obecność COVID-19.
 3. Zatrudnienie dodatkowych pracowników do świadczenia usług w instytucjach i środowisku oraz prowadzenia dokumentacji związanej z przeciwdziałaniem COVID-19.
 4. Zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla pracowników podmiotów.
 5. Dostarczanie gotowych posiłków lub zakupów do domów osób potrzebujących.
 6. Zabezpieczenie pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej Mopsik.
 7. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze.

 

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze.

Wsparcie osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego. Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania osoby wspieranej. Wymiar czasu pracy – 10 godzin wsparcia w okresie od 01.11.2020 r do 31.12.2020 r. Odbiorcy: 15 osób wymagających wsparcia oraz 15 sąsiadów świadczących usługi.

Zakres czynności:

 • pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów,
 • pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków,
 • pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarowanie domowym,
 • pomoc w praniu odzieży i bielizny,
 • pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych,
 • towarzyszenie na spacerach,
 • informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych.

Osoba świadcząca sąsiedzką usługę opiekuńczą musi być osobą zaufaną, utrzymującą kontakt na co dzień z osobą wspieraną i wykazująca się wysoką kulturą osobistą. Wymagana jest odpowiedzialność, równowaga i posiadanie możliwości świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych wobec osób starszych, samotnych, niesamodzielnych.

 

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna sąsiedzkiego, oraz osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy pomocy zapraszamy do kontaktu z Panią Grażyną Kemską - tel. 89 649 97 22, e-mail: pomoc@mops.ilawa.pl lub w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie - tel. 89 649 97 20.