26
STY 2022

Program pilotażowy:
Opieka wytchnieniowa. Edycja 2022

Zgłoszenia do udziału w programie do dnia 11 lutego 2022 roku

Gmina Miejska Iława przystępuje do realizacji Programu pilotażowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.
Źródłem finansowania Programu pilotażowego edycja 2022 są środki ujęte w planie finansowym budżetu Gminy Miejskiej Iława.

Celem Programu jest wsparcie:

  • osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym;
  • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności posiadające łącznie wskazania w pkt. 7 i 8 orzeczenia;
  • członków rodzin lub opiekunów świadczących bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/orzeczenie równoważne lub dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem łącznie w pkt. 7 i 8 orzeczenia poprzez możliwość uzyskania:

     - usługi opieki wytchnieniowej, w sytuacji nagłej lub w razie uzasadnionej potrzeby;
     - wsparcia specjalistycznego;
     - wsparcia społeczno-kulturalnego.

Adresatami Programu są:

  • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym ,
  • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze wskazaniami łącznie w pkt. 7 i 8 orzeczenia, tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • członkowie rodzin lub opiekunowie świadczący bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/orzeczenie równoważne lub dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem łącznie w pkt. 7 i 8 orzeczenia.

Wsparcie w ramach Programu pilotażowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 przysługuje wyłącznie w przypadku wspólnego zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna z osobą niepełnosprawną na terenie miasta Iławy.

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach programu proszone są o kontakt z:
- pracownikiem socjalnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie
     Anetą Nicą, tel. 89 649 97 25, email: a.nica@mops.ilawa.pl;
- pełnomocnikiem Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych
     Moniką Kowalską – Kastrau tel. (89) 649-01-89, email: mkowalska.kastrau@umilawa.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 11 lutego 2022 roku.

Opracowanie: Aneta Nica