26
LUT 2024

Program: Opieka wytchnieniowa
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Miejska Iława po raz kolejny przystąpiła do realizacji rządowego programu „ Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, którego Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.  Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi   orzeczenie o niepełnosprawności

lub

  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art.5
i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Program ma zapewnić członkom rodzin lub opiekunom osób niepełnosprawnych czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, jak również załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie będzie realizował Program w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego za uprzednią zgodą gminy w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Więcej informacji nt. Programu udzielają pracownicy MOPS:

- Anna Szubring-Kozłowska, tel.  89 649 97 25, e-mail: a.szubring-kozlowska@mops.ilawa.pl

- Marta Szostak, tel. 89 649 97 18, e-mail: m.szostak@mops.ilawa.pl.

Opracowanie: Anna Szubring-Kozłowska