27
PAZ 2022

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że Warmińsko – Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”
- edycja 2023. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad:
• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
• osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosparwności albo
- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit.a, zgodnie z art.5
i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka
rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną
i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Program ma zapewnić członkom rodzin lub opiekunom osób niepełnopsarwnych
czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki,
zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Gmina Miejska Iława planuje przystąpić do ww. Programu, w związku z tym zachęcamy
osoby świadczące bezpośrednią opiekę
nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub
osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź z orzeczeniem traktowanym na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności aby zgłaszać chęć skorzystania ze
wsparcia opieki wytchnieniowej do pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iławie:
Anety Nica, pod numerem telefonu 89 649 97 25 lub e-mail: a.nica@mops.ilawa.pl
Mart Szostak, pod numerem telefonu 89 649 97 18 lub e-mail: m.szostak@mops.ilawa.pl
Karta zgłoszenia w załączeniu do niniejszej informacji. Do Karty zgłoszeniowej należy dołączyć
orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

W związku z koniecznością przesłania wniosku do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 04.11.2022 r. do godziny 12:00.

Link do Programu: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

Karta zgłoszenia