31
MAR 2021

Program „Opieka 75+” na rok 2021

Program „Opieka 75+” na rok 2021

W ramach przedmiotowego Programu Gmina Miejska Iława pozyskała w 2021 r. środki na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Wartość dofinansowania: 452.698,00 zł

Całkowita wartość projektu: 905.396,00 zł

Podstawowe informacje o projekcie:

Celem Programu „Opieka 75+” jest rozwój i poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak i pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, które zamieszkują na terenach gmin do 60 tys. mieszkańców. W ramach Programu „Opieka 75+” wsparciem można objąć osoby nowe, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, jak również osoby, które korzystały już wcześniej z Programu i będą go kontynuowały oraz osoby, które będą miały zwiększoną liczbę godzin ww. usług.

Gmina może skorzystać z dofinansowania na świadczenie przedmiotowych usług opiekuńczych, jeżeli:

- realizuje je samodzielnie tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy lub innych gminnych jednostek organizacyjnych (zatrudnionych na umowę o pracę),

- zleca ich realizację organizacjom pozarządowym lub

- kupuje usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego.

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie.