28
LUT 2024

Program: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:
1. dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:
a. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma też na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
Usługi asystenta mogą być realizowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jednego uczestnika wynosi nie więcej niż:
1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
4. 360 godzin rocznie dla:
a. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
b. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, pozyskał środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” - edycja 2024 w wysokości 1.925.107,00 zł. W ramach pozyskanych środków zaplanowano objąć wsparciem asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością 152 osoby, w tym 22 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Program realizowany będzie do 31.12 2024 r.
Link do strony Programu:
https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/program-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia--dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego---edycja-2024

Opracowanie: Marta Szostak