06
LIS 2023

Nabór wniosków do programu: „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej  ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo  orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

 

Program ma zapewnić członkom rodzin lub opiekunom osób niepełnopsarwnych czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki poprzez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. 

Gmina Miejska Iława planuje przystąpić do ww. Programu, w związku z tym zachęcamy osoby świadczące bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności aby zgłaszać chęć skorzystania ze wsparcia opieki wytchnieniowej do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie:

Anny Szubring-Kozłowskiej, pod numerem telefonu 89 649 97 25 lub e-mail a.szubring-kozlowska@mops.ilawa.pl

Marty Szostak, pod numerem telefonu 89 649 97 18 lub e-mail: m.szostak@mops.ilawa.pl

W załączeniu Karta zgłoszeniowa,Klauzula informacyjna RODO Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, RODO dla Uczestnika . Do Karty zgłoszeniowej należy dołączyć orzeczenie
 o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

W związku z koniecznością przesłania wniosku do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 10.11.2023 r. do godziny 1500.

 

Link do Programu: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024