25
PAZ 2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:  

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

  • o  znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwieniu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa); 
  • zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Gmina Miejska Iława planuje przystąpić do ww. Programu, w związku z tym zachęcamy osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub opiekunów dzieci do 16 r.ż. z niepełnosprawnością, aby zgłaszać chęć skorzystania ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie: 

- Marty Szostak, pod numerem telefonu 89 649 97 18 lub e-mail: m.szostak@mops.ilawa.pl 

- Anety Nica, pod numerem telefonu 89 649 97 25 lub e-mail:  a.nica@mops.ilawa.pl.

Karta zgłoszenia w załączeniu do niniejszej informacji. Do karty należy dołączyć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności. Karta zgłoszenia

W związku z koniecznością przesłania wniosku do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 04.11.2022 r. do godziny 12:00.

Link do programu : www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023