14
GRU 2020

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Edycja 2021

Mniepelnospr rndiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021.

Osoby uczestniczące w Programie będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Gmina Miejska Iława planuje przystąpić do ww. Programu, w związku z tym zachęcamy osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub opiekunów dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia, aby zgłaszać chęć skorzystania ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie:

Agnieszki Łapińskiej lub Anety Nicy, pod numerem telefonu 89 649 97 25

lub e-mail: agnieszka@mops.ilawa.pl, a.nica@mops.ilawa.pl

oraz do Pełnomocnika Burmistrza ds. Osób Niepełnosprawnych i Starszych – Pani Moniki Kowalskiej - Kastrau, przyjmującej zgłoszenia w iławskim ratuszu pod numerem telefonu 89 649 01 89.

Karta zgłoszenia w załączeniu do niniejszej informacji (pobierz kartę).

W związku z koniecznością przesłania wniosku do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 22.12.2020 r. do godziny 12.00.

Link do Programu: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej--edycja-2021

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.